Archives: <span>Cision Posts</span>

Sound Dimension AB:s bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2023 samt delårsrapport för fjärde kvartalet 2023

  Finansiell information fjärde kvartalet 2023 Nettoomsättningen uppgick till 509 548 kronor (223 383) Rörelseresultatet uppgick till -1 663 917 kronor (-2 648 274)   Finansiell information helåret 2023 Nettoomsättningen uppgick till 812 524 kronor (280 688) Rörelseresultatet uppgick till -8 721 007 kronor (-10 445 598)   Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2023 …

Sound Dimension genomför riktad nyemission om cirka 3 MSEK och kallar till extra bolagsstämma för beslut om ytterligare riktad nyemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE AVSNITTET “VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE Sound Dimension ABs (”Sound Dimension” eller ”Bolaget”) styrelse har idag, den 2 februari 2024, beslutat om en riktad nyemission om 37 628 973 aktier, motsvarande cirka 3 MSEK, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 juni 2023. Vidare föreslår styrelsen i Sound Dimension en riktad emission av aktier om ca 100 000 SEK till Bolagets styrelseordförande Örjan Frid och styrelseledamot Martin Sandberg som i enlighet med 16 kap. aktiebolagslagen (de s.k. Leo-reglerna) kommer framläggas på extra bolagsstämma. De två nyemissionerna betecknas gemensamt de ”Riktade Nyemissionerna”. Teckningskursen i de Riktade Nyemissionerna har fastställts till 0,081 SEK per aktie.  Investerare i de Riktade Nyemissionerna utgörs av ett antal svenska långsiktiga investerare inklusive både nya och befintliga aktieägare. Genom de Riktade Nyemissionerna tillförs Sound Dimension cirka 3,1 MSEK före transaktionskostnader. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.