Sound Dimension

TO 2

Information om TO 2

Erbjudandet i sammandrag

Företrädesemissionen omfattar högst 7 533 548 units. Varje unit innehåller en teckningsoption av serie TO 2.

Steg 0 – Genomförd:
Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för deltagande i Företrädesemissionen är den 31 januari 2023. Varje befintlig aktie i Sound Dimension på avstämningsdagen berättigar till teckning av en (1) unit. Sista dag för handel i Sound Dimensions aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 27 januari 2023. Första dag för handel i Sound Dimensions aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 30 januari 2023.

Steg 1 – Genomförd:
Teckning av Units

För att erhålla TO 2 måste teckning av units ske under tiden från och med den 2 februari 2023 till och med den 16 februari 2023. Erhållna uniträtter måste antingen användas för teckning senast den 16 februari 2023 eller avyttras senast den 13 februari 2023 för att inte förfalla värdelösa. Teckning av units sker utan vederlag. Tecknings-kursen är således 0,00 SEK. Handel med uniträtter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden från och med 2 februari 2023 till och med den 13 februari 2023.

Steg 2: Teckning av aktier med stöd av TO 2

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 kan göras från och med den 9 mars 2023 till och med den 23 mars 2023.

Teckningsoptionen (TO 2) ger för varje innehavd teckningsoption rätt att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs motsvarande 70 procent av aktiens volymviktade genomsnittskurs under tio handelsdagar före första dagen för teckning, dock högst SEK 1,25 och lägst aktiens kvotvärde. Teckningsoptionen (TO 2) kommer att handlas på Spotlight Stock Market.

IMPORTANT INFORMATION

If you were a registered shareholder on the Record day, 31 January 2023:

 • All shareholders must take action to subscribe for the free-of-charge unit containing one (1) TO 2 each. Shareholders that do not do so by 16 February 2023 will lose the right to subscribe for free-of-charge units. Please follow instructions from your bank. 
 • Once you have subscribed for units you will receive TO 2 which entitles you to subscribe for shares in the upcoming share issue (redemption period of TO 2 ending on 23 March 2023). 
 • The discounted subscription price when subscribing for shares through the use of TO2 corresponds to 70 percent of the share’s volume-weighted average price during 10 trading days before the first day of subscription. 

If you were not a registered shareholder on the Record day, 31 January 2023:

 • To participate you must buy unit rights (“UR”) on Spotlight Stock Market no later than 13 February 2023.
 • As a unit right holder you have the same right to subscribe for units – and oversubscribe without unit rights – as existing shareholders. See above. 
 • Any subscription made by individuals that have not also subscribed based upon TO2s (minimum of one) will be invalid.

Information for all:

 • Allocation of units subscribed for without unit rights will only be done to those who have also subscribed for units with unit rights. 

VIKTIG INFORMATION

Om du var registrerad aktieägare på avstämningsdagen den 31 januari 2023:

 • Alla aktieägare måste vidta åtgärder för att teckna vederlagsfria units som innehåller en (1) TO 2 vardera. Aktieägare som inte gör det senast den 16 februari 2023 kommer att förlora rätten att teckna vederlagsfria units. Följ instruktionerna från din bank.
 • När du har tecknat units, så får du TO 2 som ger dig rätt att teckna aktier i den kommande nyemissionen (inlösenperioden på TO 2 slutar den 23 mars 2023).
 • Den rabatterade teckningskursen vid teckning av aktier genom användning av TO2 motsvarar 70 procent av aktiens volymvägda genomsnittskurs under 10 handelsdagar före första teckningsdagen.

Om du inte var registrerad aktieägare på avstämningsdagen den 31 januari 2023:

 • För att delta måste du köpa unit rights (“UR”) på Spotlight Stock Market senast den 13 februari 2023.
 • Som innehavare av unit rights har du samma rätt att teckna units – och överteckna utan unit rights – som befintliga aktieägare. Se ovan.
 • En teckning av den som inte också har tecknat med stöd av TO 2s (minst en) är inte giltig.

Information till alla:

 • Tilldelning av units tecknade utan units rights kommer endast att ske till de som även tecknat andelar med unit rights. 

Other important information about the issue
(see memorandum for full detail)

TECKNINGSOPTIONERNA

Teckningsoptionen (TO 2) ger för varje innehavd teckningsoption rätt att under perioden från och med den 9 mars 2023 till och med den 23 mars 2023 teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs motsvarande 70 procent av aktiens volymviktade genomsnittskurs under tio handelsdagar före första dagen för teckning, dock högst SEK 1,25 och lägst aktiens kvotvärde.

HANDEL MED UNITRÄTTER

Handel med uniträtter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden från och med 2 februari 2023 till och med den 13 februari 2023. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna Units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Sound Dimension på avstämningsdagen. Erhållna uniträtter måste antingen användas för teckning av Units senast 16 februari 2023 eller avyttras senast den 13 februari 2023 för att inte förfalla värdelösa.

DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE I EUROCLEAR

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 31 januari 2023 var direktregistrerade hos Euroclear, erhåller förtryckt anmälningssedel för teckning med stöd av uniträtter. På samma anmälningssedel går även att anmäla teckning utan stöd av uniträtter. Vidare utsändes villkor för Företrädesemissionen med hänvisning till fullständigt informationsmemorandum. Då teckning av Units sker vederlagsfritt, medföljer ingen vidhängande inbetalningsavi. 

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE I EUROCLEAR

Aktieägare vars innehav av aktier i Sound Dimension är förvaltarregistrerade hos Euroclear genom bank eller annan förvaltare erhåller ingen anmälningssedel eller annan information. Teckning ska ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att i det fall nyttjande av uniträtter sker via en bank respektive förvaltare bör detta ske tidigt i teckningstiden på grund av att respektive bank/förvaltare kan sätta olika tidsgränser för sista dag för teckning.

TECKNING MED STÖD AV UNITRÄTTER REGISTRERADE I EUROCLEAR

I det fall det antal uniträtter som erhållits på avstämningsdagen och som står förtryckt på utsänd anmälningssedel skall utnyttjas för teckning av Units skall den förtryckta anmälningssedeln undertecknas och skickas till Hagberg & Aneborn på nedan angiven adress. Om ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta anmälningssedeln, skall utnyttjas för teckning, t.ex. genom att uniträtter förvärvas eller avyttras, ska önskat antal fyllas i på anmälningssedeln under avsnitt A. Anmälningssedel för teckning av Units kan erhållas från Hagberg & Aneborn Fondkommissions hemsida (www.hagberganeborn.se) eller på Sound Dimensions hemsida (https://sounddimension.se/). Ifylld anmälningssedel ska skickas enligt nedan och vara Hagberg & Aneborn Fondkommission tillhanda senast den 16 februari 2023. Anmälan är bindande. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB Ärende: Sound Dimension Valhallavägen 124 114 41 Stockholm Tfn: 08-408 933 50 E-post: info@hagberganeborn.se(inskannad anmälningssedel)

TECKNING UTAN STÖD AV UNITRÄTTER REGISTRERADE I EUROCLEAR

Allmänheten ges inte rätt att teckna Units i Företrädesemissionen utan stöd av uniträtter. Teckning av Units utan stöd av uniträtter kan endast göras av tecknare som också har tecknat Units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte. Anmälan om teckning av Units utan stöd av uniträtter ska göras på anmälningssedel utan stöd av uniträtter. Anmälningssedeln finns att ladda ned från Hagberg & Aneborn Fondkommissions hemsida (www.hagberganeborn.se) och på Sound Dimensions hemsida (https://sounddimension.se/).

TECKNING UTAN STÖD AV UNITRÄTTER FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE (DEPÅ)

För förvaltarregistrerade aktieägare i Euroclear ska anmälan om teckning av Units utan stöd av uniträtter göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa. Observera att den som har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank eller förvaltare som för kontot, om förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan ska i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot. Anmälningssedeln ska vara Hagberg & Aneborn Fondkommission tillhanda senast den 16 februari 2023. Anmälan är bindande.

Kort om Sound Dimension

Sound Dimensions vision är att alla tillgängliga högtalare ska kunna ansluta till varandra – oavsett märke, eller typ – och tillsammans skapa en enhetlig ljudupplevelse, optimerad av AI och att AiFi ska etablera en ny de facto-standard för ljud.

Affärsidé

Sound Dimension erbjuder licensiering av AiFi Inside och AiFi Streaming, först och främst till etablerade varumärken, men även till ODM:er och OEM:er. Bolagets långsiktiga mål är att AiFi Inside, det vill säga Sound Dimensions teknologi, implementeras på chipnivå och integreras direkt i olika ljudenheter.

AiFi Streaming

AiFi Streaming ger streamingtjänster en unik USP för att öka kundlojaliteten och kundinflödet. Den nya teknologin skulle helt enkelt göra att de aktörer som tidigt implementerar AiFi Streaming sticker ut, samtidigt som övriga aktörer senare kan motiveras till att teckna liknande avtal för att inte hamna efter sina konkurrenter med en sämre produkt. Sound Dimension ser framför sig att AiFi Streaming skulle kunna ingå i varje streamingtjänsts premiumpaket efter en provperiod. AiFi Streaming möjliggör den bästa ljudupplevelsen genom att ge samtliga kunder till streamingstjänster möjligheten att få AiFi-teknologin i fickan. AiFi Streaming gör att kunder enkelt skulle kunna ansluta sina mobila enheter till sina vänners och förvandla alla dessa mobila enheter till en enda stor högkvalitativ kör av högtalare.

AiFi Inside

AiFi-teknologin är i grunden en kombination av ljudteknologi och artificiell intelligens, och baseras på den teknologi som användes när Bolaget själva tillverkade högtalare. Det är kärnan i teknologin som fanns i Bolagets Ai-1 högtalare som appliceras i AiFi Inside. Teknologin innebär att enskilda enheter likt körmedlemmar samarbetar för att uppnå mer än vad den enskilda enheten är kapabel till. Den artificiella intelligensen möjliggör att enheterna förstår sitt sammanhang och blir medvetna om hur de bäst bidrar till helheten. Det unika med AiFi är således att teknologin, tack vare den artificiella intelligensen, tar synkronisering ett steg längre genom att fördela arbetet mellan de enheter som ingår i ljudsystemet för att leverera en bättre lyssnarupplevelse. AiFi är helt baserad på mjukvara och är därför möjlig att implementera på chipnivå i vilken ljudenhet som helst. Detta gör den optimal för skalning på en stor och växande marknad.

Framgångsrapportering

Patent och varumärke

Sound Dimensions IP-strategi utgörs delvis av ett patent och en patentansökan som detaljerat redogör för stora delar av den funktionalitet som AiFi-teknologin möjliggör. Patentet och patentansökan bedöms vara tillräckliga för att hindra andra konkurrenter från att göra samma sak. Resterande del av IP-strategin utgörs av företagshemligheter och bolagsspecifik know-how inom audio, kommunikation och AI för att ytterligare stärka Bolagets IP-skydd.

Vi ligger före tidsplanen

Sedan noteringen på Spotlight Stock Market i oktober 2021 har Bolaget utarbetat en justerad strategi. Exempelvis har målet om en B2C service under 2022 och en AiFi dongle under 2023 tagits bort. Detta har gjort att Bolaget kan fokusera 100% på utlicensieringav sin teknologi. Bolaget arbetar nu därför efter en ny tidslinje, vilken ligger sex till tolv månader före ursprungsplanen. Den innebär att AiFi Streaming och AiFi Inside ska vara redo för lansering under 2023. De första licensintäkterna från AiFi Inside förväntas under 2024 och vi står därmed kvar vid tidigare kommunicerat mål om att nå uppnå positivt kassaflöde under 2024. 

Validering av licensmodell

I december 2022 offentliggjorde det första kommersiella licensieringsavtalet där Bolagets AiFi Sound Technology finns integrerad i en Bluetooth-högtalare från ett ledande varumärke. Kontraktet är tecknat med Sound Dimensions partner Anker Innovations, och avser en ny Bluetooth-högtalare för konsumentmarknaden, planerad att lanseras under 2023. Detta är i linje med Sound Dimensions övergripande strategi och validerar tydligt licensmodellen som Bolaget nu bygger upp. Avtalet innebär också ytterligare ett steg framåt i arbetet med AiFi Inside, där vår teknik integreras direkt på de chip som tillverkarna av högtalare använder. 

Anker Innovations räknar med att lansera sina nya Bluetooth-högtalare med AiFi Sound Technology integrerat under andra halvåret2023. Anker Innovations gör inledningsvis en mindre förskottsbetalning. Därefter övergår betalningen till löpande licensavgifter som faktureras kvartalsvis i efterskott. 

Kommersiella mål till slutet av 2023

 • Påbörja tekniska tester av AiFi med tre till fyra partners
 • Fler än fem partners (AiFi Inside och AiFi Streaming)
 • Minst en kund (AiFi Inside och AiFi Streaming), vilket leder till licensintäkter 2024

Emissionslikvidens användande

Förutsatt att likviden från inlösen av TO 2 uppgår till minst 5,5 MSEK, avses den att användas enligt följande:

 • 35% för accelerering av kommersialiseringsfasen och säkerställande av nyckelkunder.
 • 34% kommer att användas för vidareutveckling av AI teknologin samt AiFi Inside.
 • 27% avser täcka övrig löpande operativ verksamhet.
 • 4% kommer att användas till återbetalning och amortering av kortfristiga lån.

Vid en situation där aktier genom inlösen av TO 2 endast tecknas till 4 MSEK eller mindre kommer Bolaget att behöva revidera nuvarande affärsplan genom att första hand prioritera om arbetet och reducera utvecklingstakten i någon av de prioriterade AiFi tjänsterna och i andra hand takten i kommersialiseringsfasen. 

”Sound Dimensions ambition är att revolutionera ljud på samma sätt som Bluetooth revolutionerade konnektivitet. Under 2022 har vi både lyckats visa upp vår teknologi till ljudindustrins olika aktörer, samt ingå vårt första kommersiella avtal för Bluetooth-högtalare.  Nu stärker vi vårt team och ökar fokus på att nå ut till ljud- och streamingindustrins största aktörer…”

– Thomas Bergdahl, VD, Sound Dimension AB

VD har ordet

Det gångna året var intensivt för oss på Sound Dimension. Vi fortsatte vårt tekniska utvecklingsarbete och tog flera viktiga kliv framåt. Vi kunde visa upp riktiga ”proof of concept” för våra intressenter och året kröntes i december med vårt första kommersiella licensieringskontrakt avseende Bluetooth-högtalare med vår partner sedan 2021, Anker Innovations. Detta är särskilt viktigt när vi nu går från att vara ett forsknings- och utvecklingsbolag till att bli ett kommersiellt bolag med produkter och tjänster tillgängliga på marknaden. 

Vi ligger nu före den ursprungliga tidplanen för vår kommersialiseringsprocess – tekniskt såväl som marknadsmässigt. Vi har ett ökat fokus på B2B-marknaden och på en långsiktig licensieringsverksamhet. Både tjänsten AiFi Streaming, som riktar sig till streamingvärldens aktörer, och vår lösning AiFi Inside för tillverkare av Bluetooth-högtalare, är planerad att lanseras under 2023, sex månader tidigare än vad som ursprungligen kommunicerades. För tillfället för vi flera diskussioner om gemensamt finansierad produktutveckling med ledande aktörer inom både streaming och tillverkning av högtalare. En världsledande högtalartillverkare har exempelvis efterfrågat lämplig testutrustning för att utvärdera användningen av AiFi Inside i sina produkter.

Under andra halvan av 2022 kunde vi presentera vår teknologi ”skarpt” för investerare, leverantörer av streamingtjänster, tillverkare av Bluetooth-högtalare och aktörer inom musikbranschen. Under senhösten 2022 passerade vi ytterligare en viktig teknisk milstolpe när vi implementerade teknologin från AiFi Together-appen på en så kallad ARM-baserad hårdvaruplattform med WiFi. 

I december kunde vi dessutom teckna ytterligare ett kommersiellt licensieringskontrakt med Anker Innovations. Bolaget kommer att använda vår teknologi i den nya generation Bluetooth-högtalare som de avser att lansera under 2023. Det betyder att Sound Dimension nu gör en spännande inbrytning på ett nytt och för Bolaget strategiskt centralt teknikområde, samtidigt som vi stärker vår licensieringsaffär. Vi är naturligtvis mycket glada över att kunna utöka och accelerera vårt samarbete. 

Vi vill innan utgången av 2023 nå positivt kassaflöde på kvartalsbasis genom försäljning av test- och implementationsprojekt, vi vill ha påbörjat tekniska tester med minst tre partners och vi vill ha skrivit fem kommersiella avtal avseende antingen AiFi Inside eller AiFI Streaming. Under perioden 2023 – 2024 räknar med att vår licensieringsaffär ska börja ta riktig fart och vår förväntan är att intäkterna från TO 2 ska täcka våra kostnader fram till det att vi når break-even för vår verksamhet. 

För att vi ska nå våra mål behöver vi inte bara en stabil och långsiktig finansiering, utan också en stark organisation. I slutet av september kunde vi hälsa Ove Larsson välkommen som Vice President Sales and Business Development. Med sin gedigna erfarenhet av säljarbete till stora regionala och internationella kunder inom telekom och IT, kommer han att bidra till ett ökat tempo i den pågående kommersialiseringsprocessen.

Jag ser fram mot den fortsatta resan. AiFi är en beprövad teknologi som redan testats på mobiltelefoner, Bluetooth-högtalare och projektorer. Nu är det dags för de ledande varumärken att få ta del av vår fantastiska teknologi. Låt oss göra världen till en plats med bättre ljud. Hearing is believing!   

VIKTIG INFORMATION

Sound Dimension AB (”Sound Dimension” eller ”Bolaget”) genomför nu en företrädesemission av vederlagsfria units i vilken även allmänheten ges möjlighet att delta (”Företrädesemissionen”). Följande sammanfattning är inte ett fullständigt erbjudande utan ska läsas om en introduktion till Sound Dimension och det informationsmemorandum som beskriver erbjudandet i sin helhet (”Memorandumet”). Således innehåller detta dokument inte nödvändigtvis all information som kan behövas för ett investeringsbeslut. Alla investerare ombeds att ta del av Memorandumet som finns på Bolagets hemsida (www.sounddimension.se) för att informera sig om de potentiella risker som är förknippade med beslutet att investera i Bolagets värdepapper, innan ett beslut fattas om att investera eller inte.

Kontakta Sound Dimension

Thomas Bergdahl (CEO)
tb@sounddimension.se
+46 54 183 910

Finansiell rådgivare

Gemstone Capital A/S
Strandvejen 60, 2900 Hellerup
+45 33 22 07 00
kl@gemstonecapital.com

Emissionsinstitut

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB
Valhallavägen 124, 114 41 Stockholm
+46 8 408 933 50
info@hagberganeborn.se