Sound Dimension meddelar utfall av teckningsoptioner TO 2

Sound Dimension meddelar utfall av teckningsoptioner TO 2

Teckning av aktier med stöd av TO 2 kunde ske från och med den 9 mars 2023 till och med den 23 mars 2023.  En (1) teckningsoption (TO 2) gav rätt att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 0,51 SEK. 50,4 procent av teckningsoptionerna serie TO 2 har nu konverterats till aktier vilket tillfört bolaget cirka 1 936 kSEK före emissionskostnader, varav ca 440 kSEK genom kvittning och 1 492 kSEK genom kontant betalning.

Totalt tecknades 3 795 511 aktier med stöd av teckningsoptioner serie TO 2 och antalet aktier i bolaget uppgår efter konverteringen av teckningsoptionerna till 11 329 059 aktier och aktiekapitalet uppgår till 2 265 812 SEK. Utnyttjandet av Teckningsoptionerna medför en utspädning om cirka 34 procent baserat på antalet aktier i Bolaget. De totala emissionskostnaderna uppskattas uppgå till cirka 420 kSEK.

”Vi tackar våra aktieägare för förtroendet. Styrelsen utvärderar nu ytterligare finansieringslösningar och arbetar aktivt vidare för en hållbar finansiering av vår verksamhet på lång sikt”, säger Björn Walther, styrelseordförande i Sound Dimension.

 

Rådgivare

I samband med nyttjandet av teckningsoptionerna serie TO2 har Sound Dimension anlitat Gemstone Capital A/S som finansiell rådgivare, Skill Advokater AB som legal rådgivare, samt Hagberg & Aneborn AB som emissionsinstitut.

 

Denna information är sådan information som Sound Dimension AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2023.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Bergdahl, vd

e-post: tb@sounddimension.se

tel 076-601 05 31

https://sounddimension.se

 

Kort om Sound Dimension

Sound Dimension har utvecklat patenterade och prisbelönta tekniska lösningar som kombinerar ljudteknik och artificiell intelligens (AI). Företaget utvecklar, säljer och licensierar sin AiFi-teknik (förkortning för Artificial Intelligence Fidelity) för att göra det möjligt för alla tillgängliga högtalare att ansluta – oavsett märke, eller typ – till en enhetlig ljudupplevelse, optimerad av AI. Målsättningen är att AiFi kommer att etablera en ny de facto-standard för ljud. Sound Dimension har utvecklat AiFi Streaming som marknadsförs till leverantörer av strömningstjänster och AiFi Inside som riktar sig mot tillverkare av blåtandshögtalare. Sound Dimension grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Karlstad. Bolaget noterades på Spotlight Stock Market i oktober 2021 (Ticker: SOUND).

 

VIKTIG INFORMATION

 

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA, TECKNA ELLER PÅ ANNAT SÄTT HANDLA MED AKTIER, UNITRÄTTER ELLER ANDRA VÄRDEPAPPER I SOUND DIMENSION. INBJUDAN TILL BERÖRDA PERSONER ATT TECKNA UNITS I BOLAGET KOMMER ENDAST ATT SKE GENOM DET INFORMATIONSMEMORANDUM SOM OFFENTLIGGJORDES IDAG, DEN 27 JANUARI 2023.

 

VARKEN UNITRÄTTER, BETALDA TECKNADE UNITS (”BTU”), TECKNINGSOPTIONER ELLER NYEMITTERADE AKTIER HAR REKOMMENDERATS ELLER GODKÄNTS AV NÅGON AMERIKANSK FEDERAL ELLER DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER TILLSYNSMYNDIGHET. INGA UNITRÄTTER, BTU, TECKNINGSOPTIONER ELLER NYEMITTERADE AKTIER HAR REGISTRERATS ELLER KOMMER ATT REGISTRERAS ENLIGT UNITED STATES SECURITIES ACT FRÅN 1933 I DESS NUVARANDE LYDELSE, ELLER ENLIGT ANNAN TILLÄMPLIG LAG I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGOT ANNAT LAND DÄR FÖRETRÄDESEMISSIONEN ELLER DISTRIBUTION AV PRESSMEDDELANDET STRIDER MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER FÖRUTSÄTTER ATT ETT PROSPEKT UPPRÄTTAS, REGISTRERAS ELLER ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD FÖRETAS UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK RÄTT. PRESSMEDDELANDET, LIKSOM MEMORANDUMET, ANMÄLNINGSSEDELN OCH ANDRA TILL FÖRETRÄDESEMISSONEN HÄNFÖRLIGA HANDLINGAR, FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE DISTRIBUERAS TILL ELLER INOM NÅGON ANNAN JURISDIKTION.