Hearing is believing – Sound Dimension offentliggör informationsmemorandum

Hearing is believing – Sound Dimension offentliggör informationsmemorandum

Styrelsen för Sound Dimension AB (”Sound Dimension” eller ”Bolaget”) offentliggör idag, den 27 januari 2023, ett informationsmemorandum med anledning av Bolagets kommande företrädesemission av units (innehållande teckningsoptioner av serie TO 2), vars teckningsperiod inleds den 2 februari 2023 (”Företrädesemissionen”). Teckningsförbindelser motsvarande 1,5 MSEK har lämnats, motsvarande ca 16 % av det maximala belopp som kan tillföras Sound Dimension genom utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2. Informationsmemorandumet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets (www.sounddimension.se), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com), och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s (www.hagberganeborn.se) respektive hemsidor.

 

Sound Dimension har höga ambitioner, vi vill sätta en ny de-facto standard inom ljud, något som ger lyssnarna en helt annan upplevelse. Vi har en beprövad teknik som gör detta möjligt – och som utnyttjar de ljudkällor som finns i varje hem. Vi ligger före i tidtabellen och nu är vi på väg ut på marknaden. Likviden från inlösen av teckningsoptionerna ger oss mer muskler för den resan”, säger Sound Dimensions vd Thomas Bergdahl.

Sound Dimension offentliggjorde den 10 oktober 2022 styrelsens förslag till beslut om att genomföra en emission av vederlagsfria units (innehållandes TO 2), med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Beslutet godkändes av extra bolagsstämma den 24 januari 2023. Anmälningssedlar samt informationsmemorandum kommer att publiceras på bland annat Bolagets och Spotlight Stock Markets respektive hemsidor i samband med att teckningsperioden inleds.

 

Tidplan för Företrädesemissionen

Sista dag för handel i aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter: 27 januari 2023

Första dag för handel exklusive rätt att erhålla uniträtter: 30 januari 2023

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen: 31 januari 2023

Handel med uniträtter: 2 februari 2023 – 13 februari 2023

Teckningsperiod för units: 2 februari – 16 februari 2023

Offentliggörande av slutgiltigt utfall i Företrädesemissionen: Omkring den 17 februari 2023.

Handel med BTU (betald tecknad unit): Från och med den 2 februari 2023 till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen, vilket beräknas ske under vecka 9. Sista dag för handel i BTU kommer att meddelas genom ett separat pressmeddelande efter Företrädesemissionens genomförande.

Teckning av aktier med stöd av TO 2 kan ske från och med den 9 mars 2023 till och med den 23 mars 2023.

 

Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs: Teckning av units sker utan vederlag. Teckningskursen är således 0,00 SEK varför ingen betalning för tecknade units skall ske. Courtage utgår ej.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 7 533 548 units motsvarande lika många teckningsoptioner. Teckningsoptionen (TO 2) ger för varje innehavd teckningsoption rätt att under perioden från och med den 9 mars 2023 till och med den 23 mars 2023 teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs motsvarande 70 procent av aktiens volymviktade genomsnittskurs under tio handelsdagar före första dagen för teckning, dock högst SEK 1,25 och lägst aktiens kvotvärde. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner, kommer aktiekapitalet att öka med högst 1 506 709,60 SEK och antalet aktier kommer öka med högst 7 533 548 aktier. Bolaget kan maximalt erhålla en emissionslikvid om cirka 9,4 MSEK före emissionskostnader i det fall att 100% av teckningsoptionerna nyttjas till maximala kursen SEK 1,25. De totala emissionskostnaderna uppskattas uppgå till cirka 800 KSEK.

Företrädesrätt till teckning: För varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 31 januari 2023 erhålls en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit, innehållandes en teckningsoption TO 2. En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie.

Teckning och betalning: Teckning med stöd av uniträtter sker under teckningsperioden i enlighet med ”Villkor för Erbjudandet” i informationsmemorandumet. Observera att uniträtter som aktieägaren inte avser nyttja måste säljas senast den 13 februari 2023 för att inte förfalla utan värde.

Utspädning: I det fall teckningsoptioner av serie TO 2 som ges ut genom Företrädesemissionen blir fullt nyttjade kan aktiekapitalet komma att öka med högst 1 506 709,60 SEK, motsvarande en utspädning om högst cirka 47,4 procent. Utspädningen är baserad på antalet aktier och utestående teckningsoptioner i Bolaget vid upprättande av informationsmemorandumet.

Tecknings- och garantiåtaganden: Bolaget fattade den 21 december 2022 beslut om att uppta brygglån om maximalt 2,0 MSEK, för att säkra den pågående kommersialiseringsprocessen av Bolagets AiFi-teknologi. Hittills har 1,5 MSEK erhållits. Villkoren i låneavtalen uppställer en konverteringsskyldighet för långivarna varigenom återbetalning ska kunna ske med aktier i Bolaget inom ramen för inlösen av TO 2.  

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har Sound Dimension anlitat Gemstone Capital A/S som finansiell rådgivare, Skill Advokater AB som legal rådgivare, samt Hagberg & Aneborn AB som emissionsinstitut.

 

För ytterligare information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB

Valhallavägen

124 114 41 Stockholm

Tel: + 46 (0) 840 89 33 50

För ytterligare information om Sound Dimension, vänligen kontakta:

Thomas Bergdahl, vd

e-post: tb@sounddimension.se

tel 076-601 05 31

https://sounddimension.se

 

Kort om Sound Dimension

Sound Dimension har utvecklat patenterade och prisbelönta tekniska lösningar som kombinerar ljudteknik och artificiell intelligens (AI). Företaget utvecklar, säljer och licensierar sin AiFi-teknik (förkortning för Artificial Intelligence Fidelity) för att göra det möjligt för alla tillgängliga högtalare att ansluta – oavsett märke, eller typ – till en enhetlig ljudupplevelse, optimerad av AI. Målsättningen är att AiFi kommer att etablera en ny de facto-standard för ljud. Sound Dimension har utvecklat AiFi Streaming som marknadsförs till leverantörer av strömningstjänster och AiFi Inside som riktar sig mot tillverkare av blåtandshögtalare. Sound Dimension grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Karlstad. Bolaget noterades på Spotlight Stock Market i oktober 2021 (Ticker: SOUND).

 

VIKTIG INFORMATION

 

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA, TECKNA ELLER PÅ ANNAT SÄTT HANDLA MED AKTIER, UNITRÄTTER ELLER ANDRA VÄRDEPAPPER I SOUND DIMENSION. INBJUDAN TILL BERÖRDA PERSONER ATT TECKNA UNITS I BOLAGET KOMMER ENDAST ATT SKE GENOM DET INFORMATIONSMEMORANDUM SOM OFFENTLIGGJORDES IDAG, DEN 27 JANUARI 2023.

 

VARKEN UNITRÄTTER, BETALDA TECKNADE UNITS (”BTU”), TECKNINGSOPTIONER ELLER NYEMITTERADE AKTIER HAR REKOMMENDERATS ELLER GODKÄNTS AV NÅGON AMERIKANSK FEDERAL ELLER DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER TILLSYNSMYNDIGHET. INGA UNITRÄTTER, BTU, TECKNINGSOPTIONER ELLER NYEMITTERADE AKTIER HAR REGISTRERATS ELLER KOMMER ATT REGISTRERAS ENLIGT UNITED STATES SECURITIES ACT FRÅN 1933 I DESS NUVARANDE LYDELSE, ELLER ENLIGT ANNAN TILLÄMPLIG LAG I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGOT ANNAT LAND DÄR FÖRETRÄDESEMISSIONEN ELLER DISTRIBUTION AV PRESSMEDDELANDET STRIDER MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER FÖRUTSÄTTER ATT ETT PROSPEKT UPPRÄTTAS, REGISTRERAS ELLER ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD FÖRETAS UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK RÄTT. PRESSMEDDELANDET, LIKSOM MEMORANDUMET, ANMÄLNINGSSEDELN OCH ANDRA TILL FÖRETRÄDESEMISSONEN HÄNFÖRLIGA HANDLINGAR, FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE DISTRIBUERAS TILL ELLER INOM NÅGON ANNAN JURISDIKTION.