KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOUND DIMENSION AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOUND DIMENSION AB

RÄTT ATT DELTA, ANMÄLAN OCH OMBUD

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 19 juni 2023, dels ha anmält sin avsikt att delta i årsstämman senast onsdagen den 21 juni 2023.

 

Anmälan om deltagande vid årsstämman ska ske via e-post till: shareholder@sounddimension.se. Anmälan om deltagande kan också göras skriftligen till Sound Dimension AB, Sommargatan 101 A, 656 37 Karlstad. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, e-mailadress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två).

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande uppvisas/bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock får fullmakten vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, dock längst fem år. Fullmakten, samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande, måste vara tillgängliga vid årsstämman och kopia av dessa bör i god tid före årsstämman sändas per post till adress enligt ovan och bör ha kommit bolaget tillhanda senast den 21 juni 2023. Fullmaktsformulär och övriga handlingar finns tillgängligt på bolagets webbsida https://sounddimension.se/investor-relations/bolagsstamma samt skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.    

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta vid årsstämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast måndagen den 19 juni 2023. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 21 juni 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

 

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till totalt 14 223 566 stycken aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till totalt 14 223 566 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

 

 

Förslag till dagordning

 

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 8. Beslut om
  a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
 12. Val till styrelsen och av revisorer
 13. Beslut om principer för tillsättande av en valberedning och dess arbete
 14. Beslut om ändring av bolagsordningen
 15. Beslut om implementering av teckningsoptionsprogram för VD
 16. Beslut om implementering av teckningsoptionsprogram för avgående styrelseordförande
 17. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om optionsprogram
 19. Smärre justeringar
 20. Övriga frågor
 21. Stämman avslutas

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande och protokollförare vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Göran Ofsén väljs till ordförande och protokollförare vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på aktieboken och som kontrollerats av justeringspersonerna.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 4)

Till justeringsperson föreslås Victor Isaksen eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att avgivna röster blir korrekt återgivna i protokollet.

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Redogörelse för valberedningens arbete och förslag (punkt 9)

Bolagets valberedning inför årsstämman 2023 har bestått av Göran Ofsén som ordförande (i rollen som Bolagets största aktieägare per den sista december 2022), Lynn Dreierbakken (utsedd av Victor Isaksen), Per Johan Björnstedt (utsedd av Fredrik Gunnarsson) samt styrelsens ordförande Björn Walther. Samtliga större aktieägare har blivit tillfrågade. Valberedningen har kommit med förslagen enligt punkterna 2, 10, 11, samt 12. Valberedningens fullständiga förslag samt redogörelse för sitt arbete och motiverat yttrande avseende sitt förslag till styrelse finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.sounddimension.se.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna (punkt 10)

Valberedningen föreslår stämman att styrelsearvode utgår med 100 000 kr till styrelseordförande och 50 000 kr till styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisor utgår enligt löpande räkning.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter (punkt 11)

Valberedningen har föreslagit att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och ingen suppleant.

Val till styrelsen och av revisorer (punkt 12)

Valberedningen har meddelat att de till ordinarie ledamöter föreslår omval av Björn Walther och nyval av Örjan Frid, som också föreslås väljas till styrelseordförande, Helena Wiktelius, Claes Kalborg och Martin Sandberg.

 

Nedan följer kortare presentation av de nya ledamöterna som valberedningen föreslagit:

 

Örjan Frid Född 1954

Erfarenhet

Har under 30 års tid varit interim VD i noterade och onoterade bolag.

Innehav i Sound Dimension AB

Inget

Pågående uppdrag

Styrelseordförande i Adventure Box Technology AB (publ), styrelseordförande i Siktet Invest AB, (eget bolag).

Tidigare uppdrag de senaste fem åren

VD i Apotekstjänst AB, VD och koncernchef i Eniro AB (publ)

Delägarskap över 10% de senaste fem åren

Inga

 

Claes Kalborg Född 1962

Erfarenhet

30+ års erfarenhet av varumärkesutveckling och licensstrategier för globala brands/IP:n främst inom underhållningsindustrin.

Allt från Mumintroll och Teletubbies till mer digitala rättigheter kopplade till gaming såsom Angry Birds, Candy Crush och Crazy Frog men även varumärkesutveckling inom området ”brand extension” för mer corporate brands som Electrolux och Helly Hansen.

Baserad i Stockholm men tidigare både Helsingfors och London under perioder.

Innehav i Sound Dimension AB

Inget

Pågående uppdrag

CF Entertainment AB

Rosebloom Ventures AB

CanopyLab AS

Kidoz LLC (publikt listat i Vancouver)

Fragbite Group AB (publ)

Adventure Box Technology AB (publ)

LL Lucky Games AB (publ)

Eget bolag Barnstorm Media AB

Tidigare uppdrag de senaste fem åren

Flexion Mobile LTD London (publikt)

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren

Endast i eget bolag

 

Martin Sandberg Född 1979

Erfarenhet

DHS Handelshögskolan i Stockholm samt civilingenjör i Informationsteknik, Kungliga Tekniska Högskolan. Har arbetat på musiktjänsten Spotify i olika ledande roller i London och New York, ansvarig för användartillväxt och konvertering för prenumerationer mellan åren 2010 och 2022. Innan dess hade han roller på affiliatemarknadsföringsbolaget WebGuidePartner samt släktforskningstjänsten Kindo, sedermera en del av MyHeritage.

Innehav i Sound Dimension AB

Inget

Pågående uppdrag

Inga

Tidigare uppdrag de senaste fem åren

Inga

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren

Inga

 

Helena Rimfjäll Wiktelius Född 1976

Erfarenhet

Helena är en lösningsfokuserad person som älskar att jobba med försäljning och utveckling. Hon har stor passion för att skapa lönsammare företag. Att jobba med näringslivsutveckling, skapa förutsättningar och event för nya företag att startas samt befintliga företag att utvecklas är det som drivit henne hela livet. Har gedigen erfarenhet av olika branscher med fokus på affärsutveckling, försäljning, projektledning och ledarskap vilket gör att hon ser möjligheter som andra kan missa när de varit i en och samma bransch.

Innehav i Sound Dimension AB

Inget

Pågående uppdrag

Styrelseledamot i Företagarna Värmland. Head of Event Ny Teknik. Projektledare för näringslivsgalan 100° KARLSTAD. Ett flertal moderator- och konferencieruppdrag.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren

Styrelseledamot i Woodlite Sweden AB

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren

Helena Wiktelius AB

 

Till revisor föreslås nyval av Mazars AB med den auktoriserade revisorn Jonas Helleklint som huvudansvarig revisor. Nuvarande revisor Ernst & Young AB/Johan Eklund avgår på grund av rotationskravet om sju år.

Beslut om principer för tillsättande av en valberedning och dess arbete (punkt 13)
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att ändra befintliga principer för tillsättande av valberedning och instruktion för valberedningens arbete. De föreslås se ut enligt nedan:

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna i bolaget enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista bankdagen i september.

Styrelseordföranden ska kontakta de tre största aktieägarna och erbjuda dem att utse varsin representant. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på bolagets webbplats senast fem månader före årsstämman med angivande om vem som nominerat respektive ledamot.

Om någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot eller om en ledamot avgår innan uppdraget har fullgjorts utan att den aktieägare som utsett ledamoten utser en ny ledamot, ska styrelsens ordförande erbjuda nästa aktieägare i storleksordningen (det vill säga den fjärde största aktieägaren) att inom en vecka utse en ledamot. Denna process fortgår till dess att valberedningen består av tre ledamöter, dock behöver inte fler än de tio största ägarna tillfrågas.

Vid ägarförändringar i bolaget som påverkar sammansättningen av de tre största aktieägarna, får den av de tre största aktieägarna som inte har utsett någon ledamot i valberedningen kontakta valberedningens ordförande med önskemål om att utse ledamot. Valberedningens ordförande ska då informera övriga ledamöter om önskemålet. Om ägarförändringen inte är oväsentlig bör ledamot utsedd av aktieägare som inte längre tillhör de tre största ställa sin plats till förfogande och den nye aktieägaren tillåtas utse en ledamot. Sådan ändring ska tillkännages på bolagets webbplats.
Valberedningens sammansättning bör dock inte förändras senare än två månader före bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum.

Styrelseledamöter får ej vara ledamöter i valberedningen, men valberedningen har rätt att adjungera styrelsens ordförande (utan rösträtt) till ett eller flera möten.             

Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen löper intill dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningen ska tillvarata bolagets samtliga aktieägares intresse i frågor som faller inom ramen för valberedningens uppgifter. Utan att begränsa vad som tidigare sagts, ska valberedningen lämna förslag till:

a)    ordförande vid bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum,
b)    antal stämmovalda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
c)    ordförande, övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen och eventuella styrelsesuppleanter,
d)    arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott,
e)    antal revisorer och revisorssuppleanter,
f)    revisorer och eventuella revisorssuppleanter,
g)    arvode till revisorer, och
h)    beslut om principer för tillsättande av ledamöter i valberedningen och instruktion för valberedningens arbete, i förekommande fall.

Ersättning till valberedningen ska endast utgå för direkta kostnader i samband med uppdraget.

Ovanstående principer för hur valberedning utses och instruktion för dess arbete ska gälla till dess bolagsstämma beslutar om att ändra desamma. Det ankommer på valberedningen att inför årsstämma ta ställning till huruvida valberedningen finner påkallat att föreslå ändring av ifrågavarande principer och instruktion och i förekommande fall till bolagsstämman lämna förslag enligt ovan.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 14)

Aktieägare har väckt förslag om att årsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande.

Förslag till ändring av § 2 i bolagsordningen.

 

Nuvarande lydelse:

 

§ 2 Säte 

Styrelsen ska ha sitt säte i Karlstads kommun, Värmlands län.

 

Ny lydelse:

 

§ 2 Säte 

Styrelsen ska ha sitt säte i Karlstads kommun, Värmlands län. Bolagsstämma får även hållas i Stockholm.

Vidare föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om att ändra § 4 och § 5 i bolagets bolagsordning enligt följande.

Nuvarande lydelse:

§ 4  Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 500 000 och högst 6 000 000 kronor.  

§ 5  Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 7 500 000 och högst 30 000 000.

Ny lydelse:

§ 4  Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 2 840 000 och högst 11 360 000 kronor.  

§ 5  Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 14 200 000 och högst 56 800 000.

 

Den nya bolagsordningen framgår av Bilaga 1 till denna kallelse.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

 

Beslut om implementering av teckningsoptionsprogram för bolagets VD (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att implementera ett optionsprogram för bolagets VD baserat på 1 422 357 teckningsoptioner (”TO 5”) på följande villkor.

Teckningsoptionen (TO 5) ger för varje innehavd teckningsoption rätt att, under perioden från och med 1 januari 2024 till och med 31 januari 2027, teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs motsvarande 50 procent av aktiens volymviktade genomsnittskurs under samtliga handelsdagar som infaller under perioden från och med den 1 juni 2023 till och med 27 juni 2023, dock lägst aktiens kvotvärde.

Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

Teckningsoptionerna ska emitteras till en teckningskurs motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid teckningstidpunkten, vilken ska bestämmas med tillämpning av en Black & Scholes-värdering.

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska rätten att teckna teckningsoptionerna endast tillkomma:

 • Rickard Riblom  – 1 422 357 teckningsoptioner

 

Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolagets VD att delta i TO 5 genom att förvärva teckningsoptionerna enligt programmet.

 

Teckning ska ske på separat teckningslista senast två veckor från dagen för årsstämman. Överteckning får inte ske.

 

Betalning för teckningsoptionerna ska erläggas kontant senast en vecka från teckningstillfället.

 

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 284 471,40 SEK.

 

Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den bolagsstämma som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken.

 

 

Övrig information i anledning av TO 5

 

Syftet med införandet av TO 5 är att möjliggöra för bolaget att rekrytera en nyckelperson i Bolaget genom ett stärkt ägarengagemang. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och utgör ett viktigt led i Bolagets fortsatta utveckling.

 

Styrelsen har gjort bedömningen att TO 5 inte kommer att föranleda några sociala kostnader för bolaget då teckningsoptionerna i TO 5 överlåts till marknadsvärde. Kostnaderna för TO 5 kommer därför endast att bestå av begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

 

Per dagen för kallelsen uppgår antalet aktier i bolaget till 14 223 566. Därutöver finns det 229 913 utestående teckningsoptioner av serie TO 3 som emitterades i november 2022 samt 452 013 utestående teckningsoptioner av serie TO 4 som emitterades i januari 2023. Vid fullt utnyttjande av dessa teckningsoptioner kommer 681 926 nya aktier att ges ut, resulterande i sammanlagt 14 905 492 aktier.

 

Det föreslås, enligt denna punkt 15 och punkt 16 nedan, att årsstämman beslutar att genomföra incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner till bolagets VD (TO 5) samt avgående styrelseordförande (TO 6) genom vilket ytterligare 1 422 357 (TO 5) respektive 355 589 (TO 6) teckningsoptioner föreslås emitteras. Vid fullt utnyttjande av dessa teckningsoptioner kommer 1 422 357 respektive 355 589 nya aktier att ges ut. Fullt utnyttjande av teckningsoptionerna som emitteras enligt detta förslag motsvarar en utspädning om cirka 8,5 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning, beräknat på antalet aktier som kommer att tillkomma vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utfärdas enligt detta förslag, samtliga teckningsoptioner av serie TO 3, serie TO 4 och samtliga föreslagna teckningsoptioner av serie TO 6 enligt punkt 16 nedan. Utspädningen skulle endast ha haft en marginell inverkan på relevanta nyckeltal för helåret 2022.

 

För giltigt beslut enligt denna punkt 15 krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande mer än nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

 

Beslut om implementering av teckningsoptionsprogram för avgående styrelseordförande (punkt 16)

Styrelsen (dock har styrelsens ordförande inte deltagit i beslutsförslaget) föreslår att årsstämman beslutar om att implementera ett optionsprogram för avgående styrelseordförande baserat på emission av högst 355 589 teckningsoptioner (”TO 6”) på följande villkor.

Teckningsoptionen (TO 6) ger för varje innehavd teckningsoption rätt att, under perioden från och med 1 januari 2024 till och med 31 januari 2027, teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs motsvarande 50 procent av aktiens volymviktade genomsnittskurs under samtliga handelsdagar som infaller under perioden från och med den 1 juni 2023 till och med 27 juni 2023, dock lägst aktiens kvotvärde.

Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

Teckningsoptionerna ska emitteras till en teckningskurs motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid teckningstidpunkten, vilken ska bestämmas med tillämpning av en Black & Scholes-värdering.

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska rätten att teckna teckningsoptionerna endast tillkomma:

 • Björn Walther genom Walther & Gathe AB (org. nr. 559102-8542) – 355 589  teckningsoptioner

 

Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsens avgående ordförande att delta i TO 6 genom att förvärva teckningsoptionerna enligt programmet.

 

Teckning ska ske på separat teckningslista senast två veckor från dagen för årsstämman. Överteckning får inte ske.

 

Betalning för teckningsoptionerna ska erläggas kontant senast en vecka från teckningstillfället.

 

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 71 117,80 SEK.

 

Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den bolagsstämma som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken.

 

 

Övrig information i anledning av TO 6

 

Syftet med införandet av TO 6 är att möjliggöra för bolaget att behålla en nyckelperson som styrelseledamot i Bolaget genom ett stärkt ägarengagemang. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och utgör ett viktigt led i Bolagets fortsatta utveckling.

 

Styrelsen har gjort bedömningen att TO 6 inte kommer att föranleda några sociala kostnader för bolaget då teckningsoptionerna i TO 6 överlåts till marknadsvärde. Kostnaderna för TO 6 kommer därför endast att bestå av begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

 

Information om utestående och övriga föreslagna teckningsoptioner och utspädningseffekter framgår ovan under förslaget enligt punkt 15.

 

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna som emitteras enligt detta förslag kommer 355 589 nya aktier att ges ut. Det motsvarar en utspädning om cirka 2,1 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning, beräknat på antalet aktier som kommer att tillkomma vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utfärdas enligt detta förslag, samtliga teckningsoptioner av serie TO 3, serie TO 4 och samtliga föreslagna teckningsoptioner av serie TO 5 enligt punkt 15 ovan. Utspädningen skulle endast ha haft en marginell inverkan på relevanta nyckeltal för helåret 2022.

 

För giltigt beslut enligt denna punkt 16 krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande mer än nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

 

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för bolagsordningens gränser. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1 – 3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna anskaffa rörelsekapital samt finansiera och möjliggöra fortsatt expansion. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om optionsprogram (punkt 18)

För att bibehålla och motivera nyckelpersoner i bolaget föreslås bolagsstämman besluta om ett bemyndigande för styrelsen att bolaget ska ge ut kvalificerade personaloptioner.

 

Bolagsstämman föreslås lämna över till styrelsen att fatta beslut om detaljer kring optionsprogrammet, till vem kvalificerade personaloptioner ska erbjudas och även ingå optionsavtal. Personaloptionerna får tillsammans inte överstiga 5 procent av totalt antal utestående aktier.

 

Smärre justeringar (punkt 19)

Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall att behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

Frågor och aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

 

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Tillgängliga handlingar och fullmaktsformulär

Fullständiga förslag till beslut, den föreslagna bolagsordningen, fullmaktsformulär och handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets kontor, Sommargatan 101 A, 656 37 Karlstad samt på bolagets webbplats https://sounddimension.se/investor-relations/bolagsstamma senast tre veckor innan bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Karlstad i maj 2023

SOUND DIMENSION AB

STYRELSEN

 

För mer information om Sound Dimension, vänligen kontakta:

Rickard Riblom, VD Sound Dimension AB

Telefon:  0704442479

E-mail: rr@sounddimension.se

https://sounddimension.se