Kallelse till årsstämma i Sound Dimension AB

Kallelse till årsstämma i Sound Dimension AB

RÄTT ATT DELTA, ANMÄLAN OCH OMBUD

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 13 maj 2024, dels ha anmält sin avsikt att delta i årsstämman senast onsdagen den 15 maj 2024.

Anmälan om deltagande vid årsstämman ska ske via e-post till: shareholder@sounddimension.se. Anmälan om deltagande kan också göras skriftligen till Sound Dimension AB, Sommargatan 101 A, 656 37 Karlstad. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, e-postadress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två).

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande uppvisas/bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock får fullmakten vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, dock längst fem år. Fullmakten, samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande, måste vara tillgängliga vid årsstämman och kopia av dessa bör i god tid före årsstämman sändas per post till adress enligt ovan och bör ha kommit bolaget till handa senast den 15 maj 2024. Fullmaktsformulär och övriga handlingar finns tillgängliga på bolagets webbsida https://sounddimension.se/investor-relations/bolagsstamma samt skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin e-post- eller postadress.     

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta vid årsstämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast måndagen den 13 maj 2024. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 15 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till totalt 88 308 056 aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till totalt 88 308 056 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 8. Beslut om
  a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
 12. Val till styrelsen och av revisorer
 13. Beslut om ändring av bolagsordningen
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om optionsprogram
 16. Smärre justeringar
 17. Övriga frågor
 18. Stämman avslutas

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande och protokollförare vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Christina Malm väljs till ordförande och protokollförare vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på aktieboken och som kontrollerats av justeringspersonerna.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 4)

Till justeringsperson föreslås Rickard Riblom eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att avgivna röster blir korrekt återgivna i protokollet.

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Redogörelse för valberedningens arbete och förslag (punkt 9)

Bolagets valberedning inför årsstämman 2024 har bestått av Christian Berger som ordförande, Stefan Hansson, John Moll samt Mattias Wachtmeister. Samtliga i sin egenskap av större aktieägare i bolaget. Alla större aktieägare har blivit tillfrågade. Valberedningen har kommit med förslagen enligt punkterna 2, 10, 11 och 12. Valberedningens fullständiga förslag samt redogörelse för sitt arbete och motiverat yttrande avseende sitt förslag till styrelse finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.sounddimension.se.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna (punkt 10)

Valberedningen föreslår stämman att styrelsearvode utgår med 100 000 kr till styrelseordförande och 50 000 kr till styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisor utgår enligt löpande räkning.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter (punkt 11)

Valberedningen har föreslagit att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och ingen suppleant.

Val till styrelsen och av revisorer (punkt 12)

Valberedningen har meddelat att de till ordinarie ledamöter föreslår omval av Örjan Frid, som även föreslås omväljas till styrelseordförande, Björn Walther, Helena Rimfjäll Wiktelius och Martin Sandberg. Vidare föreslås nyval av Mattias Wachtmeister.

Nedan följer en kortare presentation av den nya ledamoten som valberedningen föreslagit:

Mattias Wachtmeister arbetar som musikförläggare i eget bolag i Stockholm och har en över 30 år lång bakgrund inom den svenska musikindustrin. Huvudsakligen på Warner Music Sweden som A&R Director med ansvar för artistutveckling och fokus på internationell exploatering.  Mattias har under en längre period varit aktiv som investerare i ett flertal bolag på småbolagslistorna och har tidigare erfarenhet av styrelsearbete i såväl onoterad miljö som en period i True Heading AB (numera Syncro Group/Spotlight)

Mattias är en av bolagets större aktieägare med cirka 2,5 miljoner aktier. Mattias kom in som aktieägare i bolaget redan vid introduktionen på Spotlight för snart tre år sedan.

 ”I en miljö där vardagslyssnandet av musik rent krasst devalverats med enklare och för all del mer tillgänglig ljudutrustning under många år tilltalades jag omedelbart av den snabba lyssningsmässiga upplevelse Sound Dimensions teknik kunde erbjuda – borde vara en absolut ”no brainer” för såväl lyssnare/ konsument som industriella aktörer att erbjuda detta. När Sound Dimension under senaste året genomgått en närmast fullständig transformation och nu erbjuder AiFi Streaming, en helt digital lösning som ger en omedelbar och avsevärd förbättring av lyssnarupplevelsen i digitala enheter för strömmande musik ser jag det som en mycket tilltalande utmaning att få möjligheten att komma med som en aktiv del i implementeringen av detta teknikskifte genom att ta plats i vad jag ser som en starkt engagerad drivande styrelse i Sound Dimension.” säger Mattias.

Till revisor föreslås omval av Mazars AB med den auktoriserade revisorn Jonas Helleklint som huvudansvarig revisor.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 13)

För att möjliggöra digitala bolagsstämmor föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om tillägg av § 10 och § 11 i bolagets bolagsordning enligt följande.

§ 10       Form för bolagsstämma

Styrelsen får även, inför en bolagsstämma, besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § andra stycket aktiebolagslagen. Dessutom får styrelsen besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

§ 11       Närvaro på bolagsstämma

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.

Då förslaget innebär att nya § 10 och §11 införs, föreslås att omnumrering sker på så sätt att tidigare § 10 blir § 12, tidigare § 11 blir § 13 och tidigare § 12 blir § 14.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för bolagsordningens gränser. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1 – 3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna anskaffa rörelsekapital samt finansiera och möjliggöra fortsatt expansion. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om optionsprogram (punkt 15)

För att bibehålla och motivera nyckelpersoner i bolaget föreslås årsstämman besluta om ett bemyndigande för styrelsen att bolaget ska ge ut personaloptioner (i förekommande fall även kvalificerade personaloptioner).

Bolagsstämman föreslås lämna över till styrelsen att fatta beslut om detaljer kring optionsprogrammet, till vem personaloptioner ska erbjudas och även ingå optionsavtal. Personaloptionerna får tillsammans inte överstiga 10 procent av totalt antal utestående aktier.

Smärre justeringar (punkt 16)

Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall att behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

Frågor och aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Tillgängliga handlingar och fullmaktsformulär

Fullständiga förslag till beslut, den föreslagna bolagsordningen, fullmaktsformulär och handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets kontor, Sommargatan 101 A, 656 37 Karlstad samt på bolagets webbplats https://sounddimension.se/investor-relations/bolagsstamma senast tre veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

Karlstad i april 2024

SOUND DIMENSION AB

STYRELSEN