Kallelse till extra bolagsstämma i Sound Dimension AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Sound Dimension AB

RÄTT ATT DELTA, ANMÄLAN OCH OMBUD

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 november 2023, dels ha anmält sin avsikt att delta i extra bolagsstämman senast tisdagen den 14 november 2023.

Anmälan om deltagande vid extra bolagsstämman ska ske via e-post till: shareholder@sounddimension.se. Anmälan om deltagande kan också göras skriftligen till Sound Dimension AB, Sommargatan 101 A, 656 37 Karlstad. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, e-mailadress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två).

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande uppvisas/bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock får fullmakten vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, dock längst fem år. Fullmakten, samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande, måste vara tillgängliga vid extra bolagsstämman och kopia av dessa bör i god tid före extra bolagsstämman sändas per post till adress enligt ovan och bör ha kommit bolaget tillhanda senast den 14 november 2023. Fullmaktsformulär och övriga handlingar finns tillgängligt på bolagets webbsida https://sounddimension.se/investor-relations/bolagsstamma samt skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.     

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta vid extra bolagsstämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast fredagen den 10 november 2023. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 14 november 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till totalt 50 166 797 aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till totalt 50 166 797 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Beslut om ändring av bolagsordningen
 8. Beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning utan indragning av aktier
 9. Smärre justeringar
 10. Övriga frågor
 11. Stämman avslutas

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande och protokollförare vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att advokat Christina Malm väljs till ordförande och protokollförare vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på aktieboken och som kontrollerats av justeringspersonerna.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 4)

Till justeringsperson föreslås Rickard Riblom eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att avgivna röster blir korrekt återgivna i protokollet.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)

För att möjliggöra minskningen av aktiekapitalet enligt punkt 8 nedan, föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar om att ändra bolagets bolagsordning enligt följande.

Förslag till ändring av § 4 och § 5 i bolagsordningen.

Nuvarande lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 9 786 000 och högst 39 144 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 48 930 000 och högst 195 720 000.

Ny lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 501 600 och högst 2 006 400 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 50 160 000 och högst 200 640 000.

Den nya bolagsordningen framgår av Bilaga 1 till denna kallelse.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna.

Beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning utan indragning av aktier (punkt 8)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om en minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning. Bolagets aktiekapital ska minskas med 9 531 691,43 SEK, från 10 033 359,40 SEK till 501 667,97 SEK. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier vilket medför att aktiens kvotvärde minskar från 0,20 SEK till 0,01 SEK per aktie.

Beslut enligt denna punkt 8 förutsätter att extra bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningens gränser enligt punkt 7 ovan.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna.

Smärre justeringar (punkt 9)

Stämman föreslås bemyndiga den verkställande direktören, eller den som han sätter i sitt ställe, att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall att behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

Frågor och aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att vid extra bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Tillgängliga handlingar och fullmaktsformulär

Fullständiga förslag till beslut, den föreslagna bolagsordningen, fullmaktsformulär och handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets kontor, Sommargatan 101 A, 656 37 Karlstad samt på bolagets webbplats https://sounddimension.se/investor-relations/bolagsstamma senast tre veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Karlstad i oktober 2023

SOUND DIMENSION AB

STYRELSEN