KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SOUND DIMENSION AB

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SOUND DIMENSION AB

RÄTT ATT DELTA, ANMÄLAN OCH OMBUD

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 15 februari 2024, dels ha anmält sin avsikt att delta i extra bolagsstämman senast måndagen den 19 februari 2024.

 

Anmälan om deltagande vid extra bolagsstämman ska ske via e-post till: shareholder@sounddimension.se. Anmälan om deltagande kan också göras skriftligen till Sound Dimension AB, Sommargatan 101 A, 656 37 Karlstad. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, e-mailadress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två).

 

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande uppvisas/bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock får fullmakten vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, dock längst fem år. Fullmakten, samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande, måste vara tillgängliga vid extra bolagsstämman och kopia av dessa bör i god tid före extra bolagsstämman sändas per post till adress enligt ovan och bör ha kommit bolaget tillhanda senast den 19 februari 2024. Fullmaktsformulär och övriga handlingar finns tillgängligt på bolagets webbsida https://sounddimension.se/investor-relations/bolagsstamma samt skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.    

 

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta vid extra bolagsstämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast torsdagen den 15 februari 2024. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast måndagen den 19 februari 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

 

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till totalt 88 723 488 aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till totalt 88 723 488 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

 

Förslag till dagordning

 

  1. Stämman öppnas
  2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringspersoner
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Beslut om riktad nyemission av aktier
  8. Smärre justeringar
  9. Övriga frågor
  10. Stämman avslutas

 

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande och protokollförare vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att advokat Christina Malm väljs till ordförande och protokollförare vid stämman.

 

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på aktieboken och som kontrollerats av justeringspersonerna.

 

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 4)

Till justeringsperson föreslås Rickard Riblom, vid förhinder för denne, den som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att avgivna röster blir korrekt återgivna i protokollet.

 

Beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 7)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om en nyemission av aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om högst 1 234 568 aktier på följande villkor.

 

Teckningskursen är 0,081 SEK per aktie, motsvarande ca 14,7 % rabatt mot den volymvägda genomsnittskursen under tio (10) handelsdagar under perioden från och med den 17 januari 2024 till och med den 30 januari 2024, dock lägst aktiens kvotvärde.

 

Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

 

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska rätten att teckna aktier endast tillkomma:

 

a)                   Örjan Frid (617 284 aktier)

b)                   Martin Sandberg (617 284 aktier)

 

Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra Bolaget rörelsekapital vilket möjliggör fortsatt expansion.

 

Teckning ska ske på separat teckningslista senast två veckor från dagen för extra bolagsstämman. Överteckning får inte ske.

 

Vid full teckning kommer aktiekapitalet att öka med 12 345,68 SEK till 899 580,56 SEK. Det totala antalet aktier ökar från 88 723 488 aktier till 89 958 056 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 1,4 procent av kapitalet och rösterna.

 

Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den bolagsstämma som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken.

 

För giltigt beslut enligt denna punkt 7 krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande mer än nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

 

Smärre justeringar (punkt 8)

Stämman föreslås bemyndiga den verkställande direktören, eller den som han sätter i sitt ställe, att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall att behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

 

Frågor och aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att vid extra bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

 

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

Tillgängliga handlingar och fullmaktsformulär

Fullständiga förslag till beslut, fullmaktsformulär och handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets kontor, Sommargatan 101 A, 656 37 Karlstad samt på bolagets webbplats https://sounddimension.se/investor-relations/bolagsstamma senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

 

Karlstad i februari 2024

SOUND DIMENSION AB

STYRELSEN

 

För mer information om Sound Dimension, vänligen kontakta:

Rickard Riblom, VD Sound Dimension AB

Telefon:  0704442479

E-mail: rr@sounddimension.se

https://sounddimension.se