Kommuniké från årsstämma i Sound Dimension AB

Kommuniké från årsstämma i Sound Dimension AB

 

Fastställande av resultat- och balansräkning och resultatdisposition

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för år 2022 och att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kr till styrelseordförande och 50 000 kr till styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisor utgår enligt löpande räkning.

Val till styrelsen och av revisorer

Stämman beslutade att omvälja Björn Walther och nyvälja Örjan Frid, även som styrelseordförande, Helena Rimfjäll Wiktelius, Claes Kalborg och Martin Sandberg. Victor Isaksen och Maria Mörner hade avböjt omval.  

Till revisor nyvaldes Mazars AB med den auktoriserade revisorn Jonas Helleklint som huvudansvarig revisor. Nuvarande revisor Ernst & Young AB/Johan Eklund avgick på grund av rotationskravet om sju år.

Beslut om principer för tillsättande av en valberedning och dess arbete

Stämman beslutade att anta styrelsens i kallelsen intagna förslag till hur valberedningen ska utses och instruktion för valberedningen.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att ändra § 2, § 4 och § 5 i bolagets bolagsordning enligt följande:

§ 2  Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Karlstads kommun, Värmlands län. Bolagsstämma får även hållas i Stockholm.   

§ 4  Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 2 840 000 och högst 11 360 000 kronor.  

§ 5  Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 14 200 000 och högst 56 800 000.

 

 

Beslut om implementering av teckningsoptionsprogram

Stämman beslutade, på styrelsens inrådan, att återkalla punkterna 15 och 16 i kallelsen avseende implementering av teckningsoptionsprogram till bolagets VD samt avgående styrelseordförande.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för bolagsordningens gränser. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1 – 3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna anskaffa rörelsekapital samt finansiera och möjliggöra fortsatt expansion. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om optionsprogram

För att bibehålla och motivera nyckelpersoner i bolaget beslutade stämman om ett bemyndigande för styrelsen att bolaget ska ge ut kvalificerade personaloptioner.

 

Stämman beslutade vidare att lämna över till styrelsen att fatta beslut om detaljer kring optionsprogrammet, till vem kvalificerade personaloptioner ska erbjudas och även ingå optionsavtal. Personaloptionerna får tillsammans inte överstiga 5 procent av totalt antal utestående aktier.

Smärre justeringar

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall att behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

Denna information är sådan information som Sound Dimension AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2023.