Kommuniké från årsstämma i Sound Dimension AB

Kommuniké från årsstämma i Sound Dimension AB

Fastställande av resultat- och balansräkning och resultatdisposition

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för år 2023 och att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kr till styrelseordförande och 50 000 kr till styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisor utgår enligt löpande räkning.

Val till styrelsen och av revisorer

Stämman beslutade att omvälja Örjan Frid, även som styrelseordförande, Björn Walther, Helena Rimfjäll Wiktelius och Martin Sandberg samt nyvälja Mattias Wachtmeister. 

Till revisor omvaldes Mazars AB med den auktoriserade revisorn Jonas Helleklint som huvudansvarig revisor. 

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att lägga till § 10 och § 11 i bolagets bolagsordning enligt följande.

§ 10       Form för bolagsstämma

Styrelsen får även, inför en bolagsstämma, besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § andra stycket aktiebolagslagen. Dessutom får styrelsen besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

§ 11       Närvaro på bolagsstämma

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.

Beslutades även att omnumrering sker på så sätt att tidigare § 10 blir § 12, tidigare § 11 blir § 13 och tidigare § 12 blir § 14.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för bolagsordningens gränser. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1 – 3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna anskaffa rörelsekapital samt finansiera och möjliggöra fortsatt expansion. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om optionsprogram

För att bibehålla och motivera nyckelpersoner i bolaget beslutade stämman om ett bemyndigande för styrelsen att bolaget ska ge ut personaloptioner (i förekommande fall även kvalificerade personaloptioner).

Stämman beslutade vidare att lämna över till styrelsen att fatta beslut om detaljer kring optionsprogrammet, till vem personaloptioner ska erbjudas och även ingå optionsavtal. Personaloptionerna får tillsammans inte överstiga 10 procent av totalt antal utestående aktier.

Smärre justeringar

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall att behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

Denna information är sådan som Sound Dimension AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-21 17:02 CET.