Kommuniké från årsstämma i Sound Dimension AB

Kommuniké från årsstämma i Sound Dimension AB

Fastställande av resultat- och balansräkning och resultatdisposition

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för år 2021 och att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kr till styrelseordförande och 50 000 kr till styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisor utgår enligt löpande räkning.

Val till styrelsen och av revisorer

Stämman beslutade att omvälja Ulf Lindstén, även som styrelseordförande, Victor Isaksen, Maria Mörner, Martin Sjöstrand och Björn Walther.

Till revisor omvaldes Ernst & Young AB med den auktoriserade revisorn Johan Eklund som huvudansvarig revisor.

Beslut om valberedning

Stämman beslutade att inrätta en valberedning i syfte att bereda val av styrelse och revisorer samt arvodering av dessa från och med årsstämman 2023 och beslutade att anta styrelsens förslag till hur valberedningen ska utses och instruktion för valberedningen.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att ändra § 4 och § 5 i bolagets bolagsordning enligt följande:

§ 4  Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 och högst 4 000 000 kronor.  

§ 5  Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för bolagsordningens gränser. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1 – 3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet nyemitterade aktier och det antal aktier som kan komma att tillkomma genom utbyte av konvertibler eller nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska sammanlagt motsvara högst 30 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna anskaffa rörelsekapital samt finansiera och möjliggöra fortsatt expansion. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

Smärre justeringar

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall att behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

 

Karlstad den 13 maj 2022

Sound Dimension AB

STYRELSEN

 

För mer information om Sound Dimension AB, vänligen kontakta:

Thomas Bergdahl, VD Sound Dimension AB

Telefon: 0766010531

E-mail: tb@sounddimension.se

https://sounddimension.se

 

Kort om Sound Dimension:

Sound Dimension har utvecklat patenterade och prisbelönta tekniska lösningar som

kombinerar ljudteknik med artificiell intelligens (AI). Företaget utvecklar, säljer och licensierar

sin AiFi (Artificial Intelligence Fidelity) -teknologi. Målsättningen är att göra det möjligt att ansluta högtalare – oavsett modell, märke, ålder, till en enhetlig ljudupplevelse, styrd av en app och optimerad av AI. Den ultimata målsättningen är att upprätta en ny de facto-standard för ljud. Bolaget grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Karlstad, Sverige.