Kommuniké från extra bolagsstämma i Sound Dimension AB

Kommuniké från extra bolagsstämma i Sound Dimension AB

Beslut om ändring av bolagsordningen

Extra bolagsstämman beslutade om att ändra § 4 och § 5 i bolagets bolagsordning enligt följande.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 500 000 och högst 6 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 7 500 000 och högst 30 000 000.

Beslut om företrädesemission av vederlagsfria teckningsoptioner (units)

Extra bolagsstämman beslutade om en vederlagsfri företrädesemission av högst 7 533 548 units, bestående av teckningsoptioner av serie TO 2 (”TO 2”) på följande villkor.

Teckningsoptionen (TO 2) ger för varje innehavd teckningsoption rätt att under perioden från och med den 9 mars 2023 och till och med den 23 mars 2023 teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs motsvarande 70 procent av aktiens volymviktade genomsnittskurs under tio handelsdagar före första dagen för teckning, dock högst SEK 1,25 och lägst aktiens kvotvärde.

 

Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

 

Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Skälen till detta är att säkerställa framtida finansiering och för att ledningen fullt ut ska kunna fokusera på den kommersiella uppbyggnaden. Målet med TO 2-programmet är att stärka bolaget och gynna dess aktieägare.

 

Rätten att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i bolaget varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) unit innehållandes en (1) teckningsoption av serie TO 2.

 

Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter, som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter, utnyttjat för teckning av units. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

 

Teckning ska ske på separat teckningslista senast under perioden 2 februari 2023 till och med den 16 februari 2023. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning.

 

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 1 506 709,60 SEK.

 

Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den bolagsstämma som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken.

 

Stämman beslutade också att ge verkställande direktören Thomas Bergdahl, eller den som han sätter i sitt ställe, fullmakt att vidta relevanta ändringar och/eller tillägg i dokument hänförliga till företrädesemissionen samt vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

 

Beslut om implementering av ett teckningsoptionsprogram för VD, anställda och en konsult

 

Stämman beslutade om att implementera ett optionsprogram för VD, anställda och en konsult baserat på emission av högst 602 684 teckningsoptioner (”TO 4”) på följande villkor.

 

Teckningsoptionen (TO 4) ger för varje innehavd teckningsoption rätt att, under perioden från registrering vid Bolagsverket och nio (9) månader framåt, teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 2 SEK där överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

 

Teckningsoptionerna ska emitteras till en teckningskurs motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid teckningstidpunkten, vilken ska bestämmas med tillämpning av en Black & Scholes-värdering.

 

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska rätten att teckna teckningsoptionerna endast tillkomma:

 

    Thomas Bergdahl genom Noregrets AB (559045-6975) – 180 805 teckningsoptioner

    Fredrik Gunnarsson genom HeedBerget AB (559242-3254) – 150 671 teckningsoptioner

    Ove Larsson – 150 671 teckningsoptioner

    Robert Thorén genom Replace i Karlstad AB (559187-0521) – 90 403 teckningsoptioner

    Helge Modén – 30 134 teckningsoptioner
 

Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för VD, anställda och en konsult att delta i TO 4 genom att förvärva teckningsoptionerna enligt programmet. Syftet med införandet av TO 4 är att möjliggöra för bolaget att bibehålla och motivera nyckelpersoner i Bolaget genom ett stärkt ägarengagemang. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och utgör ett viktigt led i Bolagets fortsatta utveckling.

 

Teckning ska ske på separat teckningslista senast två veckor från dagen för den extra bolagsstämman. Överteckning får inte ske.

 

Betalning för teckningsoptionerna ska erläggas kontant senast en vecka från teckningstillfället.

 

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 120 536,80 SEK.

 

Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den bolagsstämma som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken.

 

Stämman beslutade också att ge verkställande direktören Thomas Bergdahl, eller den som han sätter i sitt ställe, fullmakt att vidta relevanta ändringar och/eller tillägg i dokument hänförliga till företrädesemissionen samt vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

 

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för bolagsordningens gränser. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1 – 3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna anskaffa rörelsekapital samt finansiera och möjliggöra fortsatt expansion. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

 

Bolagets verkställande direktör bemyndigades att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

 

Besluten fattades enhälligt.

 

Karlstad den 24 januari 2023

Sound Dimension AB

STYRELSEN

 

För mer information om Sound Dimension AB, vänligen kontakta:

Thomas Bergdahl, VD Sound Dimension AB

Telefon: 0766010531

E-mail: tb@sounddimension.se

https://sounddimension.se

 

Kort om Sound Dimension

Sound Dimension har utvecklat patenterade och prisbelönta tekniska lösningar som kombinerar ljudteknik och artificiell intelligens (AI). Företaget utvecklar, säljer och licensierar sin AiFi-teknik (förkortning för Artificial Intelligence Fidelity) för att göra det möjligt för alla tillgängliga högtalare att ansluta – oavsett märke, eller typ – till en enhetlig ljudupplevelse, optimerad av AI. Målsättningen är att AiFi kommer att etablera en ny de facto-standard för ljud. Sound Dimension har utvecklat AiFi Streaming som marknadsförs till leverantörer av strömningstjänster och AiFi Inside som riktar sig mot tillverkare av blåtandshögtalare. Sound Dimension grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Karlstad. Bolaget noterades på Spotlight Stock Market i oktober 2021 (Ticker: SOUND).