Kommuniké från extra bolagsstämma i Sound Dimension AB

Kommuniké från extra bolagsstämma i Sound Dimension AB

Beslut om ändring av bolagsordningen

Extra bolagsstämman beslutade om att ändra § 4 och § 5 i bolagets bolagsordning enligt följande.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 501 600 och högst 2 006 400 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 50 160 000 och högst 200 640 000.

Beslut om minskning av aktiekapitalet

Extra bolagsstämman beslutade om en minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning. Bolagets aktiekapital minskas med 9 531 691,43 SEK, från 10 033 359,40 SEK till 501 667,97 SEK. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier vilket medför att aktiens kvotvärde minskar från 0,20 SEK till 0,01 SEK per aktie.

Smärre justeringar

Bolagets verkställande direktör bemyndigades att vidta de smärre justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

Stockholm den 20 november 2023

Sound Dimension AB

STYRELSEN