Kommuniké från extra bolagsstämma i Sound Dimension AB

Kommuniké från extra bolagsstämma i Sound Dimension AB

 

Beslut om riktad nyemission av aktier

 

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en nyemission av aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om högst 1 234 568 aktier på följande villkor.

 

Teckningskursen är 0,081 SEK per aktie, motsvarande ca 14,7 % rabatt mot den volymvägda genomsnittskursen under tio (10) handelsdagar under perioden från och med den 17 januari 2024 till och med den 30 januari 2024, dock lägst aktiens kvotvärde.

 

Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

 

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska rätten att teckna aktier endast tillkomma:

 

  • Örjan Frid (617 284 aktier)
  • Martin Sandberg (617 284 aktier)

 

Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra Bolaget rörelsekapital vilket möjliggör fortsatt expansion.

 

Teckning ska ske på separat teckningslista senast två veckor från dagen för extra bolagsstämman. Överteckning får inte ske.

 

Vid full teckning kommer aktiekapitalet att öka med 12 345,68 SEK till 899 580,56 SEK. Det totala antalet aktier ökar från 88 723 488 aktier till 89 958 056 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 1,4 procent av kapitalet och rösterna.

 

Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den bolagsstämma som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken.

 

Smärre justeringar

Extra bolagsstämman bemyndigade den verkställande direktören, eller den som han sätter i sitt ställe, att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall att behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

 

 

Stockholm den 23 februari 2024

Sound Dimension AB

STYRELSEN