Rättelse: Sound Dimension AB (publ) publicerar årsredovisning och revisionsberättelse för 2023

Rättelse: Sound Dimension AB (publ) publicerar årsredovisning och revisionsberättelse för 2023

För att läsa hela rapporten gå till https://sounddimension.se/investor-relations/finansiella-rapporter/ .

Tillagd kommentar från revisionsberättelsen: Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift
Vi vill fästa uppmärksamhet på informationen som lämnas i förvaltningsberättelsen och i not 2 samt i not 3 i vilka framgår att bolagets lönsamhet och likviditetssituation har varit ansträngd och att det inte kan uteslutas att ytterligare kapitalanskaffningar kan komma att krävas i form av t ex krediter eller emissioner, för att dels realisera värdet av bolagets teknik men även nå de volymer och marknader som eftersträvas. Som framgår av bolagets balansräkning uppgår immateriella tillgångar till väsentliga belopp, för vilka värdet är beroende av säkerställd finansiering.
Dessa förhållanden tyder, tillsammans med de andra omständigheter som nämns, på att det finns osäkerhetsfaktorer
som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Vårt uttalande är inte modifierat i detta
avseende.