Riktad emission för kvittning av garantiersättning

Riktad emission för kvittning av garantiersättning

Styrelsen fattade den 10 juli 2023, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 juni 2023, beslut om en företrädesemission (”Företrädesemissionen”) vilken var skriftligt säkerställd till ca 73 procent genom bland annat emissionsgaranter. Avtalet med emissionsgaranterna innefattade att garantiersättningen kan komma att kvittas vid en separat kvittningsemission, till samma villkor som vid Företrädesemissionen, beslutad vid den extra bolagsstämma som hölls den 19 september 2023. Efter det att kallelse till den extra bolagsstämma utfärdats, har ytterligare en emissionsgarant som önskar kvittning av garantiersättning tillkommit.

Sound Dimensions styrelse har därför, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 19 september 2023, fattat beslut om en riktad emission om 270 000 units till emissionsgaranten Markus Deijfen för kvittning av garantiersättning om 54 KSEK. Varje unit består av en (1) aktie, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 5 samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 6 (”Unit”).

Den riktade emissionen sker till samma villkor som de units som emitterades vid den extra bolagsstämma som hölls den 19 september 2023, vilket innebär att teckningskursen ska vara 0,20 kr vilket i sin tur motsvarar samma teckningskurs som i Företrädesmissionen. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget tidigare ingått avtal med garanterna i Företrädesemissionen med villkor att garanterna kan komma att kvitta sin respektive garantiersättning mot Units i Bolaget.