Sista dag för handel i Sound Dimensions teckningsoption TO 2

Sista dag för handel i Sound Dimensions teckningsoption TO 2

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE

Idag, den 21 mars 2023, är sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 i Sound Dimension AB (”Sound Dimension” eller ”Bolaget”). Nyttjandeperioden för teckningsoptioner serie TO 2 pågår till och med den 23 mars 2023, vilket är sista dagen för teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptioner serie TO 2. Varje teckningsoption serie TO 2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Sound Dimension till ett pris om 0,51 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 2 kommer Bolaget att tillföras cirka 3 842 MSEK före emissionskostnader.

Notera att teckningsoptioner serie TO 2 som inte avyttras senast den 21 april 2023 alternativt nyttjas senast den 23 april 2023 förfaller värdelösa.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO2 i sammandrag:

Inlösenperiod: 9 mars – 23 mars 2023.

Villkor: En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskurs: 0,51 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Emissionsvolym: 7 533 548 utestående teckningsoptioner av serie TO2. Maximalt cirka 3 842 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av TO2 kommer antalet aktier i Sound Dimension öka med 7 533 548 aktier, från 7 533 548 aktier till 15 067 096 aktier och aktiekapitalet öka med 1 506 709,60 SEK från 1 506 709,60 SEK till 3 013 419,2 SEK.

Fullständiga villkor och anvisningar för TO2 hålls tillgängliga via Sound Dimension hemsida, www.sounddimension.se/investor-relations/to-2/

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Om du har dina teckningsoptioner förvaltarregistrerade (depå)

I det fall innehavaren har sina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning och betalning ske till respektive förvaltare som instruerar om tillvägagångssätt för att nyttja sina teckningsoptioner. Notera att banken/förvaltaren behöver din anmälan i god tid innan inlösenperioden avslutas.

Om du har dina teckningsoptioner direktregistrerade (VP-konto)

Teckning av nya aktier genom nyttjande av teckningsoptioner ska ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel till Hagberg Aneborn Fondkommission AB. I samband med att anmälningssedel skickas in till Hagberg Aneborn Fondkommission AB ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Hagberg Aneborn Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15:00 den 23 mars 2023.

Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto så som "interimsaktier" eller "IA" fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Sound Dimension.

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har Sound Dimension anlitat Gemstone Capital A/S som finansiell rådgivare, Skill Advokater AB som legal rådgivare, samt Hagberg & Aneborn AB som emissionsinstitut.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Thomas Bergdahl, vd

e-post: tb@sounddimension.se

tel 076-601 05 31

https://sounddimension.se

 

Kort om Sound Dimension

Sound Dimension har utvecklat patenterade och prisbelönta tekniska lösningar som kombinerar ljudteknik och artificiell intelligens (AI). Företaget utvecklar, säljer och licensierar sin AiFi-teknik (förkortning för Artificial Intelligence Fidelity) för att göra det möjligt för alla tillgängliga högtalare att ansluta – oavsett märke, eller typ – till en enhetlig ljudupplevelse, optimerad av AI. Målsättningen är att AiFi kommer att etablera en ny de facto-standard för ljud. Sound Dimension har utvecklat AiFi Streaming som marknadsförs till leverantörer av strömningstjänster och AiFi Inside som riktar sig mot tillverkare av blåtandshögtalare. Sound Dimension grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Karlstad. Bolaget noterades på Spotlight Stock Market i oktober 2021 (Ticker: SOUND).

 

VIKTIG INFORMATION

 

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA, TECKNA ELLER PÅ ANNAT SÄTT HANDLA MED AKTIER, UNITRÄTTER ELLER ANDRA VÄRDEPAPPER I SOUND DIMENSION. INBJUDAN TILL BERÖRDA PERSONER ATT TECKNA UNITS I BOLAGET KOMMER ENDAST ATT SKE GENOM DET INFORMATIONSMEMORANDUM SOM OFFENTLIGGJORDES DEN 27 JANUARI 2023.

 

VARKEN UNITRÄTTER, BETALDA TECKNADE UNITS (”BTU”), TECKNINGSOPTIONER ELLER NYEMITTERADE AKTIER HAR REKOMMENDERATS ELLER GODKÄNTS AV NÅGON AMERIKANSK FEDERAL ELLER DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER TILLSYNSMYNDIGHET. INGA UNITRÄTTER, BTU, TECKNINGSOPTIONER ELLER NYEMITTERADE AKTIER HAR REGISTRERATS ELLER KOMMER ATT REGISTRERAS ENLIGT UNITED STATES SECURITIES ACT FRÅN 1933 I DESS NUVARANDE LYDELSE, ELLER ENLIGT ANNAN TILLÄMPLIG LAG I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGOT ANNAT LAND DÄR FÖRETRÄDESEMISSIONEN ELLER DISTRIBUTION AV PRESSMEDDELANDET STRIDER MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER FÖRUTSÄTTER ATT ETT PROSPEKT UPPRÄTTAS, REGISTRERAS ELLER ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD FÖRETAS UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK RÄTT. PRESSMEDDELANDET, LIKSOM MEMORANDUMET, ANMÄLNINGSSEDELN OCH ANDRA TILL FÖRETRÄDESEMISSONEN HÄNFÖRLIGA HANDLINGAR, FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE DISTRIBUERAS TILL ELLER INOM NÅGON ANNAN JURISDIKTION.