Sista dag för handel i Teckningsoptionerna av serie TO 3 & TO 5

Sista dag för handel i Teckningsoptionerna av serie TO 3 & TO 5

Nyttjandeperioden löper till den 7 november 2023. Teckningsoptionerna handlas på identiska villkor. Varje en (1) Teckningsoption, oberoende av serie, ger rätten att teckna en (1) ny aktie i Sound Dimension till ett pris om 0,20 SEK per aktie.

I det fall att samtliga teckningsoptioner av serie TO 3 och TO 5 nyttjas kommer Bolaget att tillföras ca 7,2 mSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 7 november 2023, alternativt säljer innehavda teckningsoptioner senast den 31 oktober 2023. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 7 november 2023. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida i det informationsmemorandum som offentliggjordes den 17 juli i samband med företrädesemissionen.

Rådgivare
I samband med Företrädesemissionen har Bolaget anlitat Gemstone Capital A/S som finansiell rådgivare, Skill Advokater AB som legal rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB som emissionsinstitut.