Sound Dimension AB (publ): Första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO 3 och TO5

Sound Dimension AB (publ): Första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO 3 och TO5

Teckningsoptionerna av serie TO 3 kommer att handlas med ISIN-kod: SE0020996676 och TO 5 kommer att handlas med ISIN-kod: SE0020996692. Första dag för handel är den 11 oktober 2023. Handelsperioden för TO 3 och TO 5 löper till och med den 31 oktober 2023.

Teckningsoptionerna av serie TO3 och TO5 ger för varje innehavd teckningsoption, oberoende av serie, rätt att under perioden från och med den 25 oktober 2023 till och med den 7 november 2023 teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs motsvarande 60 procent av aktiens volymviktade genomsnittskurs under tio handelsdagar före första dagen för teckning, dock högst SEK 1,00 och lägst aktiens kvotvärde. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner, kommer aktiekapitalet att öka med högst 7 188 646,20 SEK och antalet aktier kommer öka med högst 35 943 231 aktier. Bolaget kan maximalt erhålla en emissionslikvid om cirka 35,9 MSEK före emissionskostnader i det fall att 100% av teckningsoptionerna nyttjas till maximala kursen SEK 1,00. De totala emissionskostnaderna uppskattas uppgå till cirka 3,6 MKSEK, vid fullteckning till maximal kurs.

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har Sound Dimension anlitat Gemstone Capital A/S som finansiell rådgivare, Skill Advokater AB som legal rådgivare, samt Hagberg & Aneborn AB som emissionsinstitut.