Sound Dimension AB:s bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2023 samt delårsrapport för fjärde kvartalet 2023

Sound Dimension AB:s bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2023 samt delårsrapport för fjärde kvartalet 2023

 

Finansiell information fjärde kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 509 548 kronor (223 383)
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 663 917 kronor (-2 648 274)

 

Finansiell information helåret 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 812 524 kronor (280 688)
 • Rörelseresultatet uppgick till -8 721 007 kronor (-10 445 598)

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2023

 • Sound Dimension AB beviljas ett patent i Indien. Patentet skyddar det tekniska ramverket för hur olika högtalare kommunicerar och anpassar sig till varandra för att ge en optimerad ljudbild.
 • Sound Dimension inleder ett samarbete med bolaget Staxto rörande försäljning och marknadsföring av Sound Dimensions lösningar för strömningstjänster.
 • Vid en extra bolagsstämma den 20 november beslutades om en minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning. Bolagets aktiekapital minskas med 9 531 691,43 SEK, från 10 033 359,40SEK till 501 667,97 SEK. Minskningen medför att aktiens kvotvärde minskar från 0,20 SEK till 0,01 SEK per aktie.
 • Kunden Anker Innovation redovisar totalt över 42 000 produkter producerade under tredje kvartalet 2023, vilket motsvarar ca 45 000 USD i licensintäkter för Sound Dimension
 • Styrelseledamoten Martin Sandberg offentliggjorde förvärv av 800 000 aktier i Sound Dimension. Martin Sandberg äger därmed 1,6 procent av bolagets aktier.
 • Musikstreamingföretaget Melodies genomförde en implementation av Sound Dimensions lösning AiFi Together i sin app Melodies Music.
 • Vd Rickard Riblom offentliggjorde köp av 978 659 aktier. Rickard Riblom äger därmed 1,92 procent av bolagets aktier.
 • Kontrollbalansräkning upprättades av styrelsen, men då kapitalet återställts innan kontrollbalansräkningen senast skulle vara upprättad, kallade inte styrelsen till kontrollstämma.

 

Väsentliga händelser under året

 • Sound Dimensions styrelse fattade, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämma den 19 september 2023, beslut om en riktad emission om 270 000 units till en emissionsgarant för kvittning av garantiersättning om 54 000 kronor.
 • Styrelsen beslutade den 10 juli, med bemyndigande från årsstämman, om en företrädesemission om högst 40 638 760 aktier, motsvarande högst cirka 8,1 MSEK före emissionskostnader. Emissionen tecknades till 85 procent. Bolaget tillförs därmed cirka 5,5 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,4 MSEK.
 • Sound Dimension beviljades ett lån om 1, 5 MSEK från Almi. Lånet ska användas för kommersialiseringsprocessen och utvecklingen av tjänster för aktörer inom strömningstjänster för musik och film.
 • CTO Fredrik Gunnarsson och VP Sales Ove Larsson, lämnade sina befattningar. I bolagets ledningsgrupp kvarstår vd Rickard Riblom och CFO Robert Thorén.
 • Vid årsstämman i juni valdes Örjan Frid in som ledamot, tillika styrelseordförande. Björn Walther omvaldes som ledamot. Helena Rimfjäll Wiktelius, Claes Kalborg och Martin Sandberg valdes in som nya ledamöter. Victor Isaksen och Maria Mörner avböjde omval.
 • Vd presenterade den 13 juni en strategi med tydligt fokus på den licensbaserade affärsmodellen AiFi Streaming, ett ökat försäljningsfokus samt sänkta kostnader.
 • Den 31 maj fattades ett styrelsebeslut om nyemission, avsedd att beslutas av årsstämman. Bolaget inhämtade bindande teckningsåtaganden i den förestående emissionen om totalt2,3 MSEK.
 • Bolaget tecknade ett brygglån om totalt 1,2 MSEK för att säkerställa tillgång till rörelsekapital och fortsatt framdrift i kommersialiseringsfasen.
 • Styrelsen för Sound Dimension AB beslutade att, från och med den 19 maj, utse Rickard Riblom till ny vd för bolaget.
 • Den 23 mars avslutades nyttjandeperioden för teckningsoptionerna TO2. Totalt nyttjades 3 795 511 optioner, motsvarande cirka 50 procent av det totala antalet optioner, vilket tillförde bolaget cirka 1 936 000 kronor före emissionskostnader, varav cirka 440 000 genom kvittning
 • I mars 2023 meddelade vd Thomas Bergdahl att han avgår som vd.
 • Sound Dimension väljer Nordic Semiconductor som leverantör av hårdvara för bolagets AiFi Inside-teknik som lanseras sommaren 2023.

 

Väsentliga händelser efter årets utgång

 • Sound Dimension genomför en riktad nyemission och kallar till en extra bolagsstämma den 23 februari för beslut om ytterligare en riktad nyemission.Totalt beräknas emissionerna tillföra Sound Dimension cirka 3,1 MSEK före emissions-kostnader.

 

VD kommenterar:

Under det senaste halvåret har vi lyckats minska våra kostnader avsevärt genom att fokusera på just de områden där vi har en unik kompetens och samtidigt kan skapa kundnytta. Vårt fokus på säljarbetet är även det en intern styrka, framför allt när vi får känslan av att det vi skapar för strömningsmarknaden har ett stort värde för våra potentiella kunder.

Vi har nu lösningar som kan förvandla en samling små och ganska mediokra högtalare i mobiltelefoner till ett kraftfullt surroundljudsystem med bra ljud. Resultatet blir att man, med en enkel knapptryckning i mobilen, alltid kan slå på något som kan liknas vid ett virtuellt högtalarsystem, ett system som man alltid har med sig, oavsett om man är i den hyrda fjällstugan, på picknick i parken, solar på stranden eller är på andra platser där man umgås med sina vänner.

Affärsmässigt har vi skapat förutsättningarna för en klassisk win win-situation: Användarna av strömningsappar får ett fantastiskt ljud var de än träffas och umgås. Strömningsapparna får ett ökat engagemang, social inlåsning och ett inflöde av nya användare. Det är faktorer som leverantörerna av strömningstjänster idag betalar bra för, men som vi nu kan göra inte bara bättre, utan också betydligt billigare.

Vårt fokus är nu att få till bra avtal med de bolag som erbjuder strömningstjänster. Med användardata kommer vi sedan att rent statistiskt kunna visa hur våra kunder, bland annat, får en ökad tillväxt i antalet användare, samtidigt som de sänker sina utgifter för just detta.

Med tanke på det stora antalet företag som idag strömmar innehåll till hundratals miljoner användare, har Sound Dimension en enorm marknad som är möjlig att bearbeta. Att vi i detta skede genom en riktad emission kunde säkra över tre miljoner kronor i nya medel ger oss trygghet framöver. Finansieringen gör det möjligt för oss att fortsätta att driva vår uttalade kundstrategi och att uppnå de mål vi har satt upp för verksamheten. Ett fast och tydligt fokus är nu viktigare än någonsin tidigare.

 

En fullständig rapport finns att hämta på wwww.sounddimension.se

Informationen är sådan som Sound Dimension AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-21 08:32 CET.