Sound Dimension AB:s delårsrapport för tredje kvartalet 2023, perioden 1 juli – 30 september

Sound Dimension AB:s delårsrapport för tredje kvartalet 2023, perioden 1 juli – 30 september

Finansiell information för tredje kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 264 952 kronor (8 854)
 • Rörelseresultatet uppgick till  -1 775 425 kronor (-2 975 792)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2023

 • Sound Dimensions styrelse fattar, med stöd av bemyndigandet från den extra Sound Dimensions styrelse fattade, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämma den 19 september 2023, beslut om en riktad emission om 270 000 units till en emissionsgarant för kvittning av garantiersättning om 54 000 kronor. 
 • Styrelsen beslutade den 10 juli, med bemyndigande från årsstämman, om en företrädesemission om högst 40 638 760 aktier, motsvarande högst cirka 8,1 MSEK före emissionskostnader. Emissionen tecknades till 85 procent, inklusive kvittning av skuld. Bolaget tillförs därmed cirka 5,5 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,4 MSEK.
 • Sound Dimension beviljades ett lån om 1,5 MSEK från Almi. Lånet är ska användas för kommersialiseringsprocessen och utvecklingen av tjänster för aktörer inom strömningstjänster för musik och film.
 • Bolaget omstrukturerade ledningsgruppen. CTO Fredrik Gunnarsson och VP Sales Ove Larsson, lämnar därmed sina befattningar. I bolagets ledningsgrupp kvarstår vd Rickard Riblom och CFO Robert Thorén.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Vid en extra bolagsstämma den 20 november beslutade om en minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning. Bolagets aktiekapital minskas med 9 531 691,43 SEK, från 10 033 359,40 SEK till 501 667,97 SEK. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier, vilket medför att aktiens kvotvärde minskar från 0,20 SEK till 0,01 SEK per aktie.
 • Kunden Anker Innovation, som är Sound Dimensions första kund för bolagets AiFi Sound Technologyteknik, redovisar totalt över 42 000 produkter producerade under tredje kvartalet 2023, vilket motsvarar ca 45 000 USD i licensintäkter för Sound Dimension.
 • Styrelseledamoten Martin Sandberg offentliggjorde ett förvärv av 800 000 aktier i Sound Dimension för totalt 117 680 SEK. Martin Sandberg äger därmed 1,6 procent av bolagets aktier.
 • Musikstreamingföretaget Melodies genomförde en implementation av Sound Dimensions lösning AiFi Together i sin app Melodies Music. Testet fungerade väl och utgör en viktig milstolpe som visar att Sound Dimensions teknik fungerar och är snabb att implementera. AiFi Together gör det möjligt för strömningstjänster att erbjuda en surroundupplevelse ned betydligt högre ljudkvalitet jämfört med tidigare genom att musik kan strömmas från ett stort antal telefoner samtidigt. 
 • Vd Rickard Riblom offentliggjorde köp av 978 659 aktier för 124 962 SEK. Rickard Riblom äger därmed 1,92 procent av bolaget.
 • Kontrollbalansräkning har upprättats av styrelsen, men då kapitalet har återställts innan kontrollbalansräkningen senast skulle vara upprättad, har styrelsen inte kallat till någon första kontrollstämma. Återställning sker i och med minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning.

Vd kommenterar:

Licensintäkter och genomförda besparingar bygger resultat

Det tredje kvartalet präglades av stor omstrukturering för att leverera på den nya strategin. Strategin, som fokuserar på den licensbaserade affärsmodellen AiFi Streaming till aktörer inom strömningstjänster, har ett tydligare försäljningsfokus och också ett fokus på sänkta kostnader.

Under kvartalet har vi sänkt våra kostnader kraftigt, full effekt av kostnadsreduktionen inträder från oktober. Det gör att vi nu kan säga att vi har levererat på strategin på denna punkt. Det ger oss också större möjligheter att leverera på strategins övriga delar.

Vi har också påbörjat flera aktiviteter för att öka försäljningen, och det är mycket glädjande att se att vi har ökat vår fakturering med över 75 procent från andra till tredje kvartalet 2023. Att bygga licensintäkter från produkttillverkning tar tid, men fördelen är att så länge produkten sedan tillverkas, genereras också kassaflöden.

Arbetet med att vidareutveckla den licensbaserade affärsmodellen AiFi Streaming för aktörer inom strömningstjänster har kommit långt. Den tekniska lösningen har nu bevisats genom att vi tekniskt genomfört en testimplementation i en strömningstjänsten Melodies musikapp. Det kan inte nog understrykas hur viktig detta var för oss då det är först när man lämnar labbmiljön som man faktiskt ser om saker är möjligt att genomföra i verkligheten.

Rickard Riblom, vd Sound Dimension

En fullständig rapport finns att hämta på wwww.sounddimension.se