Sound Dimension AB:s företrädesemission av vederlagsfria teckningsoptioner (TO2) övertecknad till 1 374 procent

Sound Dimension AB:s företrädesemission av vederlagsfria teckningsoptioner (TO2) övertecknad till 1 374 procent

OBS: EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

 

Sound Dimensions företrädesemission av teckningsoptioner av serie TO2 tecknades till cirka 84 procent med stöd av uniträtter när teckningsperioden avslutades den 16 februari 2023 och resterande cirka 16 procent tecknades utan stöd av uniträtter.

Totalt tecknades 6 336 747 units med stöd av uniträtter och 1 196 801 units utan stöd av uniträtter. Uniträtterna emitterades utan vederlag och Sound Dimension kommer därför inte erhålla några intäkter genom emissionen.

Besked om tilldelningen av units tecknade utan stöd av teckningsrätter, skickas till dem som tilldelats sådana genom en avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare får besked om tilldelning enligt respektive förvaltares rutiner. Tilldelningen har skett i enlighet med det informationsmemorandum som offentliggjordes av bolaget i januari 2023.

Handel med BTU och teckningsoptioner

Betalade tecknade units, så kallade BTU, kan handlas på Spotlight Stock Market fram till dess att Bolagsverket registrerat företrädesemissionen och BTU:erna omvandlats till teckningsoptioner av serie TO2, något som beräknas ske omkring vecka 9, 2023. Sound Dimension kommer att ansöka om notering av teckningsoptionerna på Spotlight Stock Market och meddelar den första handelsdagen för dessa i ett separat pressmeddelande.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionen TO 2

Teckning av aktier med stöd av TO2 kan ske från och med den 9 mars 2023, till och med den 23 mars 2023. Varje innehavd teckningsoption ger rätten att från och med den 9 mars 2023, till och med den 23 mars 2023 teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs motsvarande 70 procent av aktiens volymviktade genomsnittskurs under tio handelsdagar före första dagen för teckning – dock högst till 1,25 kronor, och lägst till aktiens kvotvärde.

Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner, kommer aktiekapitalet att öka med högst

1 506 709,60 SEK, och antalet aktier kommer öka med högst 7 533 548 aktier. Bolaget kan maximalt erhålla en emissionslikvid om cirka 9,4 miljoner kronor före emissionskostnader i det fall att 100 procent av teckningsoptionerna nyttjas till den maximala kursen om 1,25 kronor. De totala emissionskostnaderna uppskattas till cirka 800 000 kronor.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna i TO2 finns i bolagets informationsmemorandum som finns tillgängligt på Sound Dimensions hemsida (www.sounddimension.se).

 

Denna information är sådan information som Sound DimensionAB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2023.

 

 

För ytterligare information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

 

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB

Valhallavägen

124 114 41 Stockholm

Tel: + 46 (0) 840 89 33 50

För ytterligare information om Sound Dimension, vänligen kontakta:

Thomas Bergdahl, vd

e-post: tb@sounddimension.se

tel 076-601 05 31

https://sounddimension.se

 

Kort om Sound Dimension

Sound Dimension har utvecklat patenterade och prisbelönta tekniska lösningar som kombinerar ljudteknik och artificiell intelligens (AI). Företaget utvecklar, säljer och licensierar sin AiFi-teknik (förkortning för Artificial Intelligence Fidelity) för att göra det möjligt för alla tillgängliga högtalare att ansluta – oavsett märke, eller typ – till en enhetlig ljudupplevelse, optimerad av AI. Målsättningen är att AiFi kommer att etablera en ny de facto-standard för ljud. Sound Dimension har utvecklat AiFi Streaming som marknadsförs till leverantörer av strömningstjänster och AiFi Inside som riktar sig mot tillverkare av blåtandshögtalare. Sound Dimension grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Karlstad. Bolaget noterades på Spotlight Stock Market i oktober 2021 (Ticker: SOUND).

 

VIKTIG INFORMATION

 

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA, TECKNA ELLER PÅ ANNAT SÄTT HANDLA MED AKTIER, UNITRÄTTER ELLER ANDRA VÄRDEPAPPER I SOUND DIMENSION. INBJUDAN TILL BERÖRDA PERSONER ATT TECKNA UNITS I BOLAGET KOMMER ENDAST ATT SKE GENOM DET INFORMATIONSMEMORANDUM SOM OFFENTLIGGJORDES DEN 27 JANUARI 2023.

 

VARKEN UNITRÄTTER, BETALDA TECKNADE UNITS (”BTU”), TECKNINGSOPTIONER ELLER NYEMITTERADE AKTIER HAR REKOMMENDERATS ELLER GODKÄNTS AV NÅGON AMERIKANSK FEDERAL ELLER DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER TILLSYNSMYNDIGHET. INGA UNITRÄTTER, BTU, TECKNINGSOPTIONER ELLER NYEMITTERADE AKTIER HAR REGISTRERATS ELLER KOMMER ATT REGISTRERAS ENLIGT UNITED STATES SECURITIES ACT FRÅN 1933 I DESS NUVARANDE LYDELSE, ELLER ENLIGT ANNAN TILLÄMPLIG LAG I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGOT ANNAT LAND DÄR FÖRETRÄDESEMISSIONEN ELLER DISTRIBUTION AV PRESSMEDDELANDET STRIDER MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER FÖRUTSÄTTER ATT ETT PROSPEKT UPPRÄTTAS, REGISTRERAS ELLER ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD FÖRETAS UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK RÄTT. PRESSMEDDELANDET, LIKSOM MEMORANDUMET, ANMÄLNINGSSEDELN OCH ANDRA TILL FÖRETRÄDESEMISSONEN HÄNFÖRLIGA HANDLINGAR, FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE DISTRIBUERAS TILL ELLER INOM NÅGON ANNAN JURISDIKTION.