Sound Dimension meddelar sista dag för handel i BTU och samt första dag för handel i TO 2

Sound Dimension meddelar sista dag för handel i BTU och samt första dag för handel i TO 2

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE

 

Sound Dimension AB:s (”Sound Dimension” eller ”Bolaget”) vederlagsfria nyemission av units som avslutades den 16 februari 2023, har nu registrerats hos Bolagsverket. Handeln i BTU kommer därför att upphöra och sista dag för handel med BTU på Spotlight Stock Market är den 2 mars 2023. Sound Dimensions teckningsoptioner av serie TO2 kommer, till följd av registreringen av företrädesemissionen hos Bolagsverket, att tas upp till handel på Spotlight Stock Market den 9 mars 2023 och handlas under kortnamnet ”SOUND TO2”.

Företrädesemissionen har nu registrerats hos Bolagsverket och betalda tecknade units (BTU) kommer att ersättas med teckningsoptioner (TO 2). Sista dag för handel med BTU på Spotlight Stock Market är den 2 mars 2023 och stoppdagen hos Euroclear Sweden AB är den 6 mars 2023, varefter utbokning av teckningsoptioner på respektive aktieägares VP-konto/depå kommer att ske den 8 mars i 2023. Teckningsoptionerna kommer att handlas med ISIN-kod SE0019762469 och första dag för handel beräknas bli den 9 mars 2023.

Teckningsoptionen (TO 2) ger för varje innehavd teckningsoption rätt att under perioden från och med den 9 mars 2023 till och med den 23 mars 2023 teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs motsvarande 70 procent av aktiens volymviktade genomsnittskurs under tio handelsdagar före första dagen för teckning, dock högst SEK 1,25 och lägst aktiens kvotvärde. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner, kommer aktiekapitalet att öka med högst 1 506 709,60 SEK och antalet aktier kommer öka med högst 7 533 548 aktier. Bolaget kan maximalt erhålla en emissionslikvid om cirka 9,4 MSEK före emissionskostnader i det fall att 100% av teckningsoptionerna nyttjas till maximala kursen SEK 1,25. De totala emissionskostnaderna uppskattas uppgå till cirka 800 KSEK.

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har Sound Dimension anlitat Gemstone Capital A/S som finansiell rådgivare, Skill Advokater AB som legal rådgivare, samt Hagberg & Aneborn AB som emissionsinstitut.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Thomas Bergdahl, vd

e-post: tb@sounddimension.se

tel 076-601 05 31

https://sounddimension.se

 

Kort om Sound Dimension

Sound Dimension har utvecklat patenterade och prisbelönta tekniska lösningar som kombinerar ljudteknik och artificiell intelligens (AI). Företaget utvecklar, säljer och licensierar sin AiFi-teknik (förkortning för Artificial Intelligence Fidelity) för att göra det möjligt för alla tillgängliga högtalare att ansluta – oavsett märke, eller typ – till en enhetlig ljudupplevelse, optimerad av AI. Målsättningen är att AiFi kommer att etablera en ny de facto-standard för ljud. Sound Dimension har utvecklat AiFi Streaming som marknadsförs till leverantörer av strömningstjänster och AiFi Inside som riktar sig mot tillverkare av blåtandshögtalare. Sound Dimension grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Karlstad. Bolaget noterades på Spotlight Stock Market i oktober 2021 (Ticker: SOUND).

 

VIKTIG INFORMATION

 

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA, TECKNA ELLER PÅ ANNAT SÄTT HANDLA MED AKTIER, UNITRÄTTER ELLER ANDRA VÄRDEPAPPER I SOUND DIMENSION. INBJUDAN TILL BERÖRDA PERSONER ATT TECKNA UNITS I BOLAGET KOMMER ENDAST ATT SKE GENOM DET INFORMATIONSMEMORANDUM SOM OFFENTLIGGJORDES DEN 27 JANUARI 2023.

 

VARKEN UNITRÄTTER, BETALDA TECKNADE UNITS (”BTU”), TECKNINGSOPTIONER ELLER NYEMITTERADE AKTIER HAR REKOMMENDERATS ELLER GODKÄNTS AV NÅGON AMERIKANSK FEDERAL ELLER DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER TILLSYNSMYNDIGHET. INGA UNITRÄTTER, BTU, TECKNINGSOPTIONER ELLER NYEMITTERADE AKTIER HAR REGISTRERATS ELLER KOMMER ATT REGISTRERAS ENLIGT UNITED STATES SECURITIES ACT FRÅN 1933 I DESS NUVARANDE LYDELSE, ELLER ENLIGT ANNAN TILLÄMPLIG LAG I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGOT ANNAT LAND DÄR FÖRETRÄDESEMISSIONEN ELLER DISTRIBUTION AV PRESSMEDDELANDET STRIDER MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER FÖRUTSÄTTER ATT ETT PROSPEKT UPPRÄTTAS, REGISTRERAS ELLER ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD FÖRETAS UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK RÄTT. PRESSMEDDELANDET, LIKSOM MEMORANDUMET, ANMÄLNINGSSEDELN OCH ANDRA TILL FÖRETRÄDESEMISSONEN HÄNFÖRLIGA HANDLINGAR, FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE DISTRIBUERAS TILL ELLER INOM NÅGON ANNAN JURISDIKTION.