Sound Dimension meddelar utfall av teckningsoptioner av serie TO 3 och TO 5

Sound Dimension meddelar utfall av teckningsoptioner av serie TO 3 och TO 5

Sound Dimension AB (“Sound Dimension” eller “Bolaget”) meddelar idag utfall av utnyttjandet av teckningsoptioner TO 3 och TO 5 (“TO 3”, ”TO 5”). Den 7 november avslutades nyttjandeperioden för feckningsoptionerna, totalt nyttjades 927 718 optioner, vilket motsvarar cirka 2,6% av det totala antalet TO 3 och TO 5, vilket tillför bolaget cirka 185 000 SEK före emissionskostnader.

Teckning av aktier med stöd av TO 3 och TO 5 kunde ske från och med den 25 oktober 2023 till och med den 7 november 2023.  En (1) teckningsoption, oberoende av serie TO 3 och TO 5 gav innehavaren rätten att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 0,20 SEK.

Antalet aktier i bolaget uppgår efter konverteringen av teckningsoptionerna till 51 094 515 aktier och aktiekapitalet uppgår till 10 218 903 SEK. Utnyttjandet av teckningsoptionerna medför en utspädning om cirka 1,8 procent. De totala emissionskostnaderna uppskattas uppgå till cirka 50 000 SEK.

”Trots att utfallet inte är det vi hoppades på tackar jag ödmjukt för förtroendet från de aktieägare som valt att teckna optioner” kommenterar Rickard Riblom, VD för Sound Dimension.

Rådgivare

Gemstone Capital A/S (www.gemstonecapital.com) är finansiell rådgivare och Skill Advokater AB är legal rådgivare till Sound Dimension i samband med emissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.