Sound Dimension publicerar årsredovisning för 2022 med modifierad revisionsberättelse

Sound Dimension publicerar årsredovisning för 2022 med modifierad revisionsberättelse

Sound Dimensions revisorer har till bolagstämman i Sound Dimension AB avgivit en revisionsberättelse innehållande en upplysning om väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift.

 

Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkning och balansräkning och disponerar resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

 

Revisorns anmärkningar:
Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift

 

Vi vill fästa uppmärksamhet på informationen som lämnas i förvaltningsberättelsen och i not 2 samt i not 3 i vilken framgår att bolagets lönsamhet och likviditetssituation har varit

ansträngd och att det inte kan uteslutas att ytterligare kapitalanskaffningar kan komma att krävas i form av t ex krediter eller emissioner, för att dels realisera värdet av bolagets teknik men även nå de volymer och marknader som eftersträvas. Som framgår av bolagets balansräkning uppgår immateriella tillgångar till väsentliga belopp, för vilka värdet är

beroende av säkerställd finansiering. Dessa förhållanden tyder, tillsammans med de andra

omständigheter som nämns, på att det finns osäkerhetsfaktorer som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten.

 

Styrelsens kommentar:

Styrelsen för Sound Dimension utvärderar kontinuerligt olika finansieringslösningar för att säkerställa bolagets rörelsekapital samt långsiktiga finansiering.

Det långsiktiga målet för Sound Dimension är att AiFi-Inside, det vill säga att teknologin för att spela upp ljud i flera högtalare samtidigt och synkroniserat, integreras i produkter och lösningar som används av streamingtjänster och av tillverkarna av olika ljudenheter. Sound Dimension får därmed förutsättningar för en hållbar och stark licensaffär på en stor tillväxtmarknad.

 

Läs mer om Sound Dimension och dess verksamhet i årsredovisningen för 2022. Den finns nu tillgänglig på www.soundimension.se.

 

För mer information, kontakta:

 

Rickard Riblom, VD

e-post: rr@sounddimension.se

tel 070-4442479

https://sounddimension.se

 

 

Kort om Sound Dimension

Sound Dimension har utvecklat patenterade och prisbelönta tekniska lösningar som kombinerar ljudteknik och artificiell intelligens (AI). Företaget utvecklar, säljer och licensierar sin AiFi-teknik (förkortning för Artificial Intelligence Fidelity) för att göra det möjligt för alla tillgängliga högtalare att ansluta – oavsett märke, eller typ – till en enhetlig ljudupplevelse, optimerad av AI. Målsättningen är att AiFi kommer att etablera en ny de facto-standard för ljud. Sound Dimension har utvecklat AiFi Streaming som marknadsförs till leverantörer av strömningstjänster och AiFi Inside som riktar sig mot tillverkare av blåtandshögtalare. Sound Dimension grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Karlstad. Bolaget noterades på Spotlight Stock Market i oktober 2021 (Ticker: SOUND).