Sound Dimension: Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO 3 och TO 5 har fastställts till 0,20 SEK per aktie

Sound Dimension: Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO 3 och TO 5 har fastställts till 0,20 SEK per aktie

Sound Dimension avslutade den 1 augusti 2023 en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner varigenom 34 713 231 teckningsoptioner av serie TO 3 samt 1 230 000 teckningsoptioner av serie TO 5 emitterades. Varje teckningsoption av serie TO3 och TO5 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Sound Dimension under teckningsperioden som pågår under perioden 25 oktober – 7 november 2023. Teckningskursen för TO 3 och TO5 har fastställts till 0,2 SEK per aktie, vilket är den lägsta inom intervallet som fastställdes i samband med Bolagets företrädesemission. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3 och TO 5 tillförs Bolaget cirka 7,2 MSEK före emissionskostnader. TO 3 och TO 5 handlas på identiska villkor.

Vid fullt utnyttjande av TO 3 och TO5 kommer antalet aktier i Sound Dimension att öka med 35 943 231 aktier till totalt 84 880 028 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 7 188 646,20 SEK till 16 976 005,60 SEK. Utspädningen vid fullt utnyttjande uppgår till cirka 42% procent av kapitalet och rösterna.

Fullständiga villkor och anvisningar för teckningsoptioner av serie TO 3 och TO 5 finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.Sounddimension.se) i det informationsmemorandum som publicerades i samband med företrädesemissionen den 17 juli 2023.

Anmälningssedel och instruktioner finns tillgänglig på emissionsinstitutet Hagberg & Aneborns hemsida under hela teckningsperioden.

Viktiga datum:

  • 11 okt – 31 okt 2023: Handelsperiod för TO3 & TO5 (15 handelsdagar)
  • 25 okt – 7 nov 2023: Teckningsperiod för TO3 & TO5 (10 handelsdagar)

Planerat datum för offentliggörande av utfall av nyttjandegrad är 9 november 2023.

Planerat datum för omväxling av interimsaktier till stamaktier är omkring vecka 47.

Rådgivare
I samband med Företrädesemissionen har Bolaget anlitat Gemstone Capital A/S som finansiell rådgivare, Skill Advokater AB som legal rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB som emissionsinstitut.