Sound Dimensions AB offentliggör memorandum inför företrädesemission av aktier som inleds imorgon

Sound Dimensions AB offentliggör memorandum inför företrädesemission av aktier som inleds imorgon

Sound Dimension AB (”Sound Dimension” eller ”Bolaget”) offentliggör idag, den 17 juli 2023, informationsmemorandum avseende Bolagets förestående företrädesemission av högst 40 638 760 aktier (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 8,1 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas för att accelerera Bolagets kommersialisering, finansiera rörelsekapitalbehov och säkerställa fortsatt affärsutveckling.

Informationsmemorandumet avseende Företrädesemissionen finns tillgängligt på Sound Dimensions hemsida, www.sounddimension.se, och Hagberg & Aneborns Fondkommissions hemsida, www.hagberganeborn.se.

Om företrädesemissionen

Styrelsen i Sound Dimension beslutade den 10 juli 2023, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 juni 2023 om en företrädesemission (”Företrädesemissionen”) om högst 40 638 760 aktier, motsvarande högst cirka 8,1 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,7 MSEK. Utöver detta omfattar erbjudandet högst 40 638 760 teckningsoptioner av serie TO3 samt högst 40 638 760 teckningsoptioner av serie TO4 ("Teckningsoptionerna”) vilka levereras separat till de vilka tecknat och tilldelats aktier i Företrädesemissionen givet att en extra bolagsstämma godkänner detta. Varje tecknad, tilldelad och betald aktie i Företrädesemissionen ger rätt till erhållande av en (1) TO3 och en (1) TO4.

Företrädesemissionen är säkerställd till totalt cirka 73 procent, varav cirka 0,2 MSEK i teckningsåtaganden från befintliga aktieägare, 4,2 MSEK i garantiåtaganden samt cirka 1,35 MSEK i kvittningsåtagande avseende brygglån och kvittning av 0,15 MSEK i skuld till Gemstone Capital A/S. Bolaget tillförs således initialt minst 4,4 MSEK före emissionskostnader. Garantiersättning och brygglån kan komma att kvittas vid en separat kvittningsemission, till samma villkor som vid Företrädesemissionen, vid den extrastämma i september 2023 som styrelsen avser kalla till.  

Erbjudandet i sammandrag

  • Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 17 juli 2023 är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och sju (7) teckningsrätter ger rätten att teckna tjugo (20) nyemitterade aktier. Varje tecknad, tilldelad och betald aktie i Företrädesemissionen ger rätt till erhållande av en (1) TO3 och en (1) TO4.
  • För emissionen av Teckningsoptionerna TO3 och TO4 krävs godkännande vid extra bolagsstämma som planeras hållas i september 2023.
  • Teckningskursen uppgår till 0,20 SEK per aktie motsvarande 50% rabatt mot den volymvägda genomsnittskursen under tio (10) handelsdagar före detta offentliggörande.
  • TO3 är en konventionell teckningsoption med nyttjandeperiod i oktober månad 2023 och TO4 är en event-driven teckningsoption som endast kan aktiveras under särskilda omständigheter inom ett förbestämt tidsintervall.
  • Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper under perioden från och med den 18 juli 2023 till och med den 1 augusti 2023.
  • Vid fullteckning i Företrädesemissionen samt inlösen av samtliga Teckningsoptioner (TO3 till högsta lösenkurs och TO4 till lägsta lösenkurs) tillförs Bolaget cirka 56,9 MSEK före emissionskostnader.
  • Emissionslikviden ämnar i huvudsak att finansiera Bolagets kommersialiseringsfas och rörelsekapital.
  • För befintliga aktieägare i Bolaget som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid fullteckning av Företrädesemissionen samt fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna, en utspädningseffekt om cirka 90 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

Indikativ tidsplan för Företrädesemissionen och Teckningsoptionerna

18 – 27 juli 2023
Handel med teckningsrätter på Spotlight Stock Market

18 juli – 1 aug 2023
Teckningsperiod

18 juli – till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, omkring v 33 2023
Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Spotlight Stock Market

3 aug 2023
Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

11 okt – 24 okt 2023
Prissättningsperiod för TO3 (10 handelsdagar).

11 okt – 31 okt 2023
Handelsperiod för TO3 (15 handelsdagar)

25 okt – 7 nov 2023
Teckningsperiod för TO3 (10 handelsdagar)

1 okt 2024
Sista dag för Väsentlig Händelse att äga rum (TO4)

Publicering av delårsrapport
Bolagets Q2-rapport (perioden april-juni 2023) kommer att publiceras den 22 augusti 2023.

Rådgivare
I samband med Företrädesemissionen har Bolaget anlitat Gemstone Capital A/S som finansiell rådgivare, Skill Advokater AB som legal rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB som emissionsinstitut.

För mer information
 

Sound Dimension

Rickard Riblom, VD
Tel: +46 70-444 24 79
E-mail: 
rr@sounddimension.se

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB

Tel: 08-408 933 50
E-mail: 
info@hagberganeborn.se

Gemstone Capital A/S

Tel: +45 33 22 07 00

E-mail: sh@gemstonecapital.com

Sound Dimension AB är verksamma inom teknikbranschen. Bolaget är specialiserade inom utveckling av teknologiska lösningar som kombinerar ljudteknologi och artificiell intelligens. Bolagets målsättning är att göra det möjligt att ansluta högtalare – oavsett modell, märke, ålder, till en enhetlig ljudupplevelse, styrd av en app och med hjälp av AI. Bolaget grundades under 2013 och har sitt huvudkontor i Karlstad.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper i Sound Dimension AB och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det informationsmemorandum som kommer att offentliggöras före inledningen av teckningsperioden i Företrädesemissionen den 18 juli 2023. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospekt, anmälningssedel och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlights regelverk.