Styrelsen i Sound Dimension föreslår en vederlagsfri företrädesemission av teckningsoptioner i syfte att säkerställa framtida finansiering

Styrelsen i Sound Dimension föreslår en vederlagsfri företrädesemission av teckningsoptioner i syfte att säkerställa framtida finansiering

Fokus:

Sound Dimension har den senaste tiden gjort betydande kommersiella framsteg, detta tack vare en framgångsrik lansering och genomförda demonstrationer av bolagets AiFi-teknik. Mer information om detta återfinns på: https://sounddimension.se/investor-relations/to-1/.

Med anledning av detta ligger styrelsens fokus på den på den fortsatta kommersiella uppbyggnaden och framtida finansieringen av bolaget.

Kommersialiseringsprocess:

Bolaget har tidigare meddelat att det förväntar sig att under kommande månader och kvartal, nå ett kommersiellt genombrott vad gäller gemensam utveckling och därpå teckna licensavtal/liknande med större kunder och partners. De första avtalen förväntas förverkligas inom innevarande kvartal. Bolagets uttalanden är baserade på ett starkt första gensvar från ledande aktörer inom musikströmningsbranschen, samt från ledande tillverkare av Bluetooth-högtalare. För att driva på och öka tempot i den pågående kommersialiseringsprocessen har bolaget rekryterat Ove Larsson som ny Vice President Sales and Business Development. Ove Larsson tillför Sound Dimensions team viktig kunskap genom sina mångåriga och värdefulla erfarenheter inom försäljning och affärsutveckling. Ove Larsson har tidigare varit en del i den kraftfulla utveckling som ägt rum för Talkline, MCI Worldcom, Interroute och Europolitan, idag Telenor.

”Bolaget är i början av sin resa. Vi kan inte garantera någonting och vi vill inte skapa falska förhoppningar och förväntningar, men jag vill understryka att den uppskattning som jag mött, i första hand från influerare och andra opinionsbildare, tillsammans med den respons vi får från våra inledande dialoger och möten med ledande aktörer inom våra segment, det vill säga musikströmningsbranschen och tillverkarna av Bluetooth-högtalare, är mycket uppmuntrande. Det gör både mig och bolaget starkt övertygade om att vi är på väg mot något betydligt större”, säger Sound Dimensions styrelseordförande Ulf Lindsten.

Föreslagna villkor och uppskattad tidsplan:

För att förbereda finansieringen fram till break even, vilken förväntas inträffa i slutet av 2023, och för att ledningen fullt ut ska kunna fokusera på den kommersiella uppbyggnaden, har styrelsen beslutat att kalla till extra bolagsstämma med syfte att utfärda genom en företrädesemission ett TO2-program med målet att stärka bolaget och gynna dess aktieägare, inklusive ägarna av de aktier som kommer att tillkomma från den pågående TO1-processen. Detta enligt följande:

  • Avstämningsdatum: Alla aktier som innehas på konto per avstämningsdatum efter avslutat och vid bolagsverket registrerad TO1 kommer att erbjudas genom företrädesemission TO2-optioner.
  • TO1: Innehavaren av aktier som förvärvats som ett resultat av utnyttjande av TO1, kommer också erbjudas genom företrädesemissionen TO2-optioner.
  • Tilldelning: För varje ägd aktie erbjuds genom företrädesemission ägaren en TO2-option (1:1).
  • Vederlagsfritt: TO2-optionen erbjuds genom företrädesemission utan avgift.
  • Lösenpris: Varje TO2-option ger innehavaren rätt att teckna en aktie för 1,25 SEK per aktie.
  • Inlösenperiod: Från 16 januari till 27 januari 2023.

TO2-optionen kommer att handlas på Spotlight Stock Market med en individuell ISIN-kod. Fullt utnyttjat kommer TO2-programmet att, beroende på resultatet från genomförandet av det pågående TO1-programmet, leda till ett kapitaltillskott för bolaget på cirka tio miljoner kronor, Med ett TO2-teckningsresultat inom detta intervall, vilket styrelsen anser är sannolikt förutsatt att den kommersiella utväxlingen levereras vid tidpunkten för genomförandet av TO2, förväntas intäkterna från TO2 – i kombination med intäkter från gemensam utveckling och kommersiella kontrakt – att täcka bolagets finansieringsbehov fram till det att break even uppnås.

Bolaget kommer att offentliggöra ett memorandum i god tid innan TO2:s inlösenperiod. De slutliga och formella villkoren för TO2 kommer att vara i enlighet med de ovan beskrivna och kommer att tydliggöras i den kommande kallelsen till den extra bolagsstämman.

Övriga relaterade frågor:

Styrelsen har beslutat att ändra prissättningen för de 229 913 teckningsoptioner som innehas av bolagets rådgivare Gemstone Capital så att priset uppgår till samma inlösenpris som det för TO2-optionen, det vill säga 1,25 SEK per aktie. Denna överenskommelse har tecknats för att säkerställa det fortsatta stödet från rådgivaren på existerande "no cure – no pay"-basis. Slutligen kan styrelsen, som en punkt under den kommande extra bolagsstämman, komma att föreslå ett reviderat incitamentsprogram för nyckelpersoner, något som kommer att specificeras i kallelsen till bolagsstämman.

 

Denna information är sådan information som Sond Dimension AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober, 2022.

 

 

För ytterligare information, kontakta

Thomas Bergdahl, vd

e-post: tb@sounddimension.se

tel 076-601 05 31

https://sounddimension.se

 

Om Sound Dimension: 

Sound Dimension har utvecklat patenterade och prisbelönta tekniska lösningar som kombinerar ljudteknik och artificiell intelligens (AI). Företaget utvecklar, säljer och licensierar sin AiFi-teknik (förkortning för Artificial Intelligence Fidelity) för att göra det möjligt för alla tillgängliga högtalare att ansluta – oavsett märke, eller typ – till en enhetlig ljudupplevelse, optimerad av AI. Målsättningen är att AiFi kommer att etablera en ny de facto-standard för ljud. Sound Dimension grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Karlstad. Bolaget noterades på Spotlight Stock Market i oktober 2021 (Ticker: SOUND).