Teckningskurs fastställd för TO1, inlösenperiod inleds idag

Teckningskurs fastställd för TO1, inlösenperiod inleds idag

Idag, den 6 oktober 2022, börjar inlösenperioden för Sound Dimension AB:s (“Sound Dimension” eller “Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO1, som emitterades i samband med Bolagets noteringsemission i oktober 2021. Inlösenperioden pågår fram till och med den 17 oktober 2022.

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Sound Dimension till en kurs om 0,91 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 tillförs Bolaget cirka 2,8 MSEK före emissionskostnader. Anmälningssedel samt fullständig information om inlösen av teckningsoption av serie TO1 finns på Sound Dimensions hemsida: https://sounddimension.se/investor-relations/to-1/

 

Villkor för teckningsoptioner av serie TO1 i sammandrag:

Inlösenperiod: 6 oktober – 17 oktober 2022.

Villkor: En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 0,91 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Emissionsvolym: 3 080 158 utestående teckningsoptioner av serie TO1, bestående av 2 898 975 från Bolagets noteringsemission och 181 183 från extra bolagsstämma den 5 oktober 2021. Maximalt cirka 2,8 MSEK före emissionskostnader.

Vid fullt nyttjande av TO1 kommer antalet aktier i Sound Dimension öka med 3 080 158 aktier, från 5 280 328 aktier till 8 360 486 och aktiekapitalet öka med 616 031,6 SEK från 1 056 065,6   SEK till 1 672 097,2 SEK.

Fullständiga villkor och anvisningar för TO1 hålls tillgängliga via Sound Dimension hemsida.

 

Om du har dina teckningsoptioner förvaltarregistrerade (depå)

I det fall innehavaren har sina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning och betalning ske till respektive förvaltare som instruerar om tillvägagångssätt för att nyttja sina teckningsoptioner. Notera att banken/förvaltaren behöver din anmälan i god tid innan inlösenperioden avslutas.

Om du har dina teckningsoptioner direktregistrerade (VP-konto)

Teckning av nya aktier genom nyttjande av teckningsoptioner ska ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel till Hagberg Aneborn Fondkommission AB. I samband med att anmälningssedel skickas in till Hagberg Aneborn Fondkommission AB ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Hagberg Aneborn Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15:00 den 17 oktober 2022. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto så som “interimsaktier” eller “IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Sound Dimension.

 

För ytterligare information, kontakta

Thomas Bergdahl, vd

e-post: tb@sounddimension.se

tel 076-601 05 31

https://sounddimension.se

 

Om Sound Dimension: 

Sound Dimension har utvecklat patenterade och prisbelönta tekniska lösningar som kombinerar ljudteknik och artificiell intelligens (AI). Företaget utvecklar, säljer och licensierar sin AiFi-teknik (förkortning för Artificial Intelligence Fidelity) för att göra det möjligt för alla tillgängliga högtalare att ansluta – oavsett märke, eller typ – till en enhetlig ljudupplevelse, optimerad av AI. Målsättningen är att AiFi kommer att etablera en ny de facto-standard för ljud. Sound Dimension grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Karlstad. Bolaget noterades på Spotlight Stock Market i oktober 2021 (Ticker: SOUND).