Kommuniké från extra bolagsstämma i Sound Dimension AB

Kommuniké från extra bolagsstämma i Sound Dimension AB

Idag, den 5 oktober 2021, hölls extra bolagsstämma i Sound Dimension AB. Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om riktad emission av vederlagsfria teckningsoptioner

Stämman beslutade om en emission utan företrädesrätt av högst 181 183 teckningsoptioner på följande villkor.

Teckningsoptionen (TO 1) ger för varje innehavd teckningsoption rätt att 12 månader efter första handelsdag i bolagets aktie, under en period om 10 handelsdagar, teckna en (1) ny aktie till teckningskursen 70 % av den volymvägda genomsnittskursen 15 handelsdagar före första teckningsdag. Kursen får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Skälen till detta, liksom till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att de aktieemissioner bolaget genomförde under perioden från december 2020 fram till bolagets memorandum inför spridningsemissionen beslutad den 30 augusti 2021 innehållit villkor om att investerarna vid en spridningsemission i samband med bolagets IPO ska erhålla en (1) vederlagsfri teckningsoption per tidigare tecknad aktie, med samma villkor som teckningsoptionerna i spridningsemissionens Units. Dessa villkor sattes i syfte att öka intresset från investerare och säkerställa bolagets finansiering fram till bolagets notering.

Rätten att teckna vederlagsfria teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma:

a) Fredrik Gunnarsson, pers.nr 731002-6377 (16 730 TO 1),
b) NoRegrets AB, org. nr 559045-6975 (106 120 TO 1),
c) Coastal Sweden AB, 556203-9544 (50 000 TO 1), och
d) Maria Mörner, 550607-4862 (8 333 TO 1); tillsammans ”Parter/Parterna”.

Teckningstiden är den 6 oktober 2021 till och med den 8 oktober 2021. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning.

Anmälan om teckning av teckningsoptioner ska göras på anmälningssedel som under anmälningsperioden kan erhållas från bolaget.

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 36 236,60 SEK.
Aktie som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoption ska ge rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckningen verkställts.

Stämman beslutade också att ge verkställande direktören Thomas Bergdahl, eller den som han sätter i sitt ställe, fullmakt att vidta relevanta ändringar och/eller tillägg i dokument hänförliga till den riktade emissionen samt vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

Beslutet fattades enhälligt.

Karlstad den 5 oktober 2021
Sound Dimension AB
STYRELSEN

För mer information om Sound Dimension AB, vänligen kontakta:

Thomas Bergdahl, VD Sound Dimension AB
Telefon: 0766010531
E-mail: tb@sounddimension.se
https://sounddimension.se