Category: <span>Regulatorisk</span>

Sound Dimension AB:s bokslutskommuniké för 2021

Perioden 1 januari – 31 december Finansiell information för fjärde kvartalet 2021 Nettoomsättningen uppgick till 13 564 kronor Rörelseresultatet uppgick till -2 060 670 kronor Resultat efter skatt uppgick till -2 098 271 kronor Finansiell information för helåret 2021 Nettoomsättningen uppgick till 214 247 kronor Rörelseresultatet uppgick till -6 854 850 kronor Resultat efter …

Sound Dimension AB:s rapport för tredje kvartalet 2021

Finansiell information Nettoomsättningen uppgick till 200 593 kronor Rörelseresultatet uppgick till -4 794 180 kronor Resultat efter skatt uppgick till -5 342 202 kronor Väsentliga händelser under perioden Sound Dimension AB genomförde, parallellt med den nyss avslutade och övertecknade noteringsemissionen, en kvittningsemission till brygglånefinansiärerna. Bolaget presenterade en fungerande prototyp för …

Kommuniké från extra bolagsstämma i Sound Dimension AB

Idag, den 5 oktober 2021, hölls extra bolagsstämma i Sound Dimension AB. Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet fattades med erforderlig majoritet. Beslut om riktad emission av vederlagsfria teckningsoptioner Stämman beslutade om en emission utan företrädesrätt av högst 181 183 teckningsoptioner på följande villkor. Teckningsoptionen (TO …

Sound Dimension har genomfört tidigare aviserad kvittningsemission

Sound Dimension AB (”Sound Dimension” eller ”Bolaget”) har genomfört, parallellt med nyss avslutad noteringsemission, en kvittningsemission till brygglånefinansiärerna. Totalt kvittas lån inklusive premie om dryga 1,7 MSEK mot 228 963 Units, till samma villkor som i noteringsemissionen.  Inför den kommande noteringen av Bolagets aktier på Spotlight Stock Market upptog Bolaget ett …

Sound Dimensions noteringsemission övertecknad

Sound Dimension AB (”Sound Dimension” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva units i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Spotlight Stock Market (”Erbjudandet”). Emissionen om 15 MSEK tecknades till cirka 15,1 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 101%. VD Thomas Bergdahl …

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SOUND DIMENSION AB

Aktieägarna i Sound Dimension AB, 556940-9708, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 5 oktober 2021 kl. 10.00. Mot bakgrund av spridningen av Covid-19 kommer den extra bolagsstämman att hållas elektroniskt med stöd av tillfälliga lagregler. Rätt att delta och anmälanAktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska vara införd …

Sound Dimension AB har godkänts för notering på Spotlight Stock Market och offentliggör memorandum

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVER YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Sound Dimension AB (“Sound …