Sound Dimension

Press releases (in Swedish)

Pressreleaser

Riktad emission för kvittning av garantiersättning

Regulatorisk

Sound Dimensions styrelse har, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämma den 19 september 2023, fattat beslut om en riktad emission om 270 000 units till en emissionsgarant för kvittning av garantiersättning om 54 KSEK. Den riktade emissionen sker till samma villkor som de units som emitterades vid extra bolagsstämman den 19 september 2023. Aktierna förväntas registreras hos Bolagsverket under v 39.

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Sound Dimension AB

Regulatorisk

Idag, den 19 september 2023, hölls extra bolagsstämma i Sound Dimension AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Läs mer

Sound Dimension AB:s delårsrapport för andra kvartalet 2023, perioden 1 april – 30 juni

Regulatorisk

Finansiell information andra kvartalet 2023 Nettoomsättningen uppgick till 19 939 kronor (35 588) Rörelseresultatet uppgick till -2 474 815 kronor (-2 510 114) Väsentliga händelser under andra kvartalet 2023 Vid årsstämman den 28 juni nyvaldes Örjan Frid som ledamot, tillika styrelseordförande. Björn Walther omvaldes som ledamot, medan Helena Rimfjäll Wiktelius, Claes Kalborg …

Läs mer

Komplettering: Kallelse till extra bolagstämma i Sound Dimension AB

Regulatorisk

Aktieägarna i Sound Dimension AB, 556940-9708, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 september 2023 kl. 13.00 på Nybrogatan Business Center, Nybrogatan 34 i Stockholm. Kompletteringen avser bilaga 1. 

Läs mer

Prenumerera på våra utskick