Author: <span>Jimmy Wulff</span>

Sound Dimension AB:s bokslutskommuniké för 2021

Perioden 1 januari – 31 december Finansiell information för fjärde kvartalet 2021 Nettoomsättningen uppgick till 13 564 kronor Rörelseresultatet uppgick till -2 060 670 kronor Resultat efter skatt uppgick till -2 098 271 kronor Finansiell information för helåret 2021 Nettoomsättningen uppgick till 214 247 kronor Rörelseresultatet uppgick till -6 854 850 kronor Resultat efter …

Sound Dimension beviljas patent i Sydkorea

Sound Dimension, som utvecklar patenterade och prisbelönta tekniska lösningar som kombinerar ljudteknik med artificiell intelligens, AI, har beviljats ett nytt patent i Sydkorea. Patentet skyddar det tekniska ramverket för hur olika ljudenheter kommunicerar och anpassar sig till varandra för att ge en optimerad ljudbild. Sound Dimension har sedan tidigare motsvarande …

Sound Dimension AB:s rapport för tredje kvartalet 2021

Finansiell information Nettoomsättningen uppgick till 200 593 kronor Rörelseresultatet uppgick till -4 794 180 kronor Resultat efter skatt uppgick till -5 342 202 kronor Väsentliga händelser under perioden Sound Dimension AB genomförde, parallellt med den nyss avslutade och övertecknade noteringsemissionen, en kvittningsemission till brygglånefinansiärerna. Bolaget presenterade en fungerande prototyp för …

Sound Dimension tecknar avtal med Knowit Experience för fortsatt utveckling av AiFi-app

Sound Dimension, som utvecklar patenterade och prisbelönta tekniska lösningar som kombinerar ljudteknik med artificiell intelligens, AI, har tecknat avtal med Knowit Experience AB i Malmö för den fortsatta utvecklingen av bolagets AiFi-app. AiFi-appen gör det möjligt att aktivera mobiltelefoner, surfplattor och andra enheter, så att de tillsammans blir optimerade högtalare …

Idag inleds handeln i Sound Dimension AB:s aktier på Spotlight Stock Market

Idag, den 6 oktober 2021, inleds handeln i Sound Dimension AB (”Sound Dimension” eller ”Bolaget”) på Spotlight Stock Market. Sound Dimensions aktie har ISIN-kod SE0016589063 och handlas under kortnamnet SOUND. Sound Dimension, som har utvecklat patenterade och prisbelönta tekniska lösningar som kombinerar ljudteknik med artificiell intelligens (AI) har idag är …

Kommuniké från extra bolagsstämma i Sound Dimension AB

Idag, den 5 oktober 2021, hölls extra bolagsstämma i Sound Dimension AB. Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet fattades med erforderlig majoritet. Beslut om riktad emission av vederlagsfria teckningsoptioner Stämman beslutade om en emission utan företrädesrätt av högst 181 183 teckningsoptioner på följande villkor. Teckningsoptionen (TO …

Sound Dimension har beviljats patent i Taiwan

Sound Dimension AB (publ) (“Sound Dimension” eller “Bolaget”), vars aktie noteras på Spotlight Stock Market den 6 oktober, har erhållit ett patentgodkännande i Taiwan. Sound Dimension, som har utvecklat patenterade och prisbelönta tekniska lösningar som kombinerar ljudteknik med artificiell intelligens (AI), har erhållit godkännande i Taiwan avseende patentansökan nr 104109508. …

Sound Dimension har genomfört tidigare aviserad kvittningsemission

Sound Dimension AB (”Sound Dimension” eller ”Bolaget”) har genomfört, parallellt med nyss avslutad noteringsemission, en kvittningsemission till brygglånefinansiärerna. Totalt kvittas lån inklusive premie om dryga 1,7 MSEK mot 228 963 Units, till samma villkor som i noteringsemissionen.  Inför den kommande noteringen av Bolagets aktier på Spotlight Stock Market upptog Bolaget ett …

Sound Dimensions noteringsemission övertecknad

Sound Dimension AB (”Sound Dimension” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva units i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Spotlight Stock Market (”Erbjudandet”). Emissionen om 15 MSEK tecknades till cirka 15,1 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 101%. VD Thomas Bergdahl …

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SOUND DIMENSION AB

Aktieägarna i Sound Dimension AB, 556940-9708, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 5 oktober 2021 kl. 10.00. Mot bakgrund av spridningen av Covid-19 kommer den extra bolagsstämman att hållas elektroniskt med stöd av tillfälliga lagregler. Rätt att delta och anmälanAktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska vara införd …