Archives: <span>Cision Posts</span>

Sound Dimension AB (publ): Första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO 3 och TO5

Sound Dimension AB:s (“Sound Dimension” eller “Bolaget”) nyemission av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”) och TO 4 (”TO 4”) som avslutades den 1 augusti 2023 gav för varje tecknad, betald och tilldelad aktie en teckningsoption av vardera serie. Teckningsoptioner av serie TO 5 (”TO 5”) avser de teckningsoptioner som emitterats vederlagsfritt till de garanter som valt ersättning i form av aktier och teckningsoptioner. Teckningsoptionerna handlas på identiska villkor. Sound Dimensions teckningsoptioner av serie TO 3 och TO 5 kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market den 11 oktober 2023 och handlas under kortnamnet “SOUND TO3” och ”SOUND TO5”.

Riktad emission för kvittning av garantiersättning

Sound Dimensions styrelse har, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämma den 19 september 2023, fattat beslut om en riktad emission om 270 000 units till en emissionsgarant för kvittning av garantiersättning om 54 KSEK. Den riktade emissionen sker till samma villkor som de units som emitterades vid extra bolagsstämman den 19 september 2023. Aktierna förväntas registreras hos Bolagsverket under v 39.

Sound Dimension AB:s delårsrapport för andra kvartalet 2023, perioden 1 april – 30 juni

Finansiell information andra kvartalet 2023 Nettoomsättningen uppgick till 19 939 kronor (35 588) Rörelseresultatet uppgick till -2 474 815 kronor (-2 510 114) Väsentliga händelser under andra kvartalet 2023 Vid årsstämman den 28 juni nyvaldes Örjan Frid som ledamot, tillika styrelseordförande. Björn Walther omvaldes som ledamot, medan Helena Rimfjäll Wiktelius, Claes Kalborg …

Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör

Sound Dimension AB (“Sound Dimension” eller “Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades den 1 augusti 2023. Företrädesemissionen har nu registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie (“BTA”) är måndagen den 21 augusti 2023. Avstämningsdag är onsdagen den 23 augusti 2023, varefter BTA omvandlas till aktier per fredagen den 25 augusti 2023.

Rättelse: Sound Dimension AB (publ): Sound Dimensions företrädesemission tecknades till 85% inklusive kvittning av skuld

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET “VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. Sound Dimension offentliggjorde den 3 augusti 2023 utfallet i den företrädesemission Bolaget genomfört. Rättelse har gjorts med ändring avseende den publika teckningsgraden, garantiåtagande samt förändring av aktiekapital. Rättelsen påverkar inte tillförda medel till Bolaget.